Sista ordet

Efter 20 intensiva år som generalsekreterare i Sveriges Civilförsvarsförbund har jag bestämt mig för att sluta som anställd i Civilförsvarsförbundet när avtalet upphör. Från den 1 oktober tar en ny generalsekreterare vid. Som generalsekreterare har jag fått möjligheten att upptäcka och ta vara på det frivilliga och kompetenta engagemang som finns i Civilförsvarsförbundet. Det är ett faktum att staten och kommunerna inte klarar att leverera tillräckligt av skydd och säkerhet till medborgarna utan medborgarnas delaktighet. Det klarar för övrigt inget land av att […]

Läs mer… from Sista ordet

Stjärnor mot mjältbrand

Vår systerorganisation Svenska Blå Stjärnan, som vi på nationell nivå delar vardag med, deltar på frivillig basis i bekämpandet av den mjältbrand som för närvarande härjar i delar av Östergötland. Staten skulle aldrig kunna ta sitt ansvar fullt ut utan dessa ”stjärnor”. Sverige skulle bli säkrare om fler ansvariga samhällsorgan kommer till insikt om att frivilliga gör skillnad – på riktigt! […]

Läs mer… from Stjärnor mot mjältbrand

Vad vore samhället utan dig?

Du och alla andra som delar med dig av din egen tid, kompetens och erfarenhet för att medmänniskors liv ska bli så säkert, tryggt och bra som möjligt är tillsammans en omistlig del av samhället. Staten och kommunerna skulle inte klara av att fullt ut ta ansvar utan er. Det gör er till en resurs som ingen befattningshavare med ansvar inom det offentliga, som är insiktsfull och proaktiv, kan låta bli att inkludera när behov ska mötas. Jag hoppas att du får och […]

Läs mer… from Vad vore samhället utan dig?

Totalförsvarsstudiens slutsats

På uppdrag av något som heter Totalförsvarsstiftelsen har en totalförsvarsstudie genomförts. Den har kommit fram att ”behovet är oöverskådligt. Sverige har monterat ned nästan alla förmågor att möta ett allomfattande antagonistsikt angrepp (det som kallas hybridkrigföring) och nu måste vi snabbt höja tröskeln på många fler områden än det militära försvaret”. Totalförsvarsstudien görs fristående från myndigheter såsom Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den har delgivits närmast berörda departement. Politikerna har fått tillgång ett fylligare beslutsunderlag. Det är alltid bra […]

Läs mer… from Totalförsvarsstudiens slutsats

Sårbarhet kan döda

Flera händelser har inträffat i Sverige den senaste veckan som har påverkat infrastruktur och därmed människor och verksamheter utan att någon, vad jag vet, har dött på grund av händelserna. Jag väljer att inte räkna upp händelserna och att inte heller gå in i diskussionen om det finns några samband mellan dem. Från myndighetshåll görs bedömningen att det inte finns något sådant och jag lutar mig mot den till någon har bevisat motsatsen. Händelserna är hur som helst konkreta belägg för att vårt […]

Läs mer… from Sårbarhet kan döda

FOI studerar FFO

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) arbetar för närvarande med en studie av frivilligorganisationer, däribland frivilliga försvarsorganisationer (FFO). Syftet är att belysa möjligheterna att öka frivilligas medverkan i krisberedskapssystemet. Uppdraget kommer från Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Det är bra att den här studien genomförs. Civilsamhället visar ju gång efter annan att det gör skillnad i kriser och åtskilliga andra sammanhang och att det är en resurs. FFO tillhör ett av de mest utredda verksamheterna med statligt stöd. Av alla utredningar och andra undersökningar av FFO, om genomförts de […]

Läs mer… from FOI studerar FFO

Fokus på värden och förmågor

Det talas om ett nytt militärt försvar och ett nytt civilt försvar. Det borde därmed innebära ett nytt totalförsvar. Nytt eller inte. Analysen och ställningstagandena om vilka värden som ska eftersträvas, vilka olika förmågor som det militära försvaret och det civila försvaret ska ha, måste fram innan det är meningsfullt att ”bygga”. Den 10 juni ska Försvarsmakten och MSB redovisa till regeringen vad man så här långt har kommit fram till när det gäller det civila försvaret. Utan det civila samhället klarar […]

Läs mer… from Fokus på värden och förmågor

Fokus: Skydda och rädda

Resurser som kostar pengar måste vara finansierade, även de för räddningstjänst och krishantering. Självklart! En budget är en budget och den måste man hålla sig till. Också självklart! Men i ”skarpa lägen” ska vi som medborgare kunna förvänta oss, att ansvariga samhällsorgan gör allt vad de kan för att skydda och rädda oss. Vi ska kunna känna tillit till att alla tillgängliga resurser som finns också används, utan att någon först ”tittar i budgeten”. Efteråt – när alla har gjort det möjliga – är det dags att solidariskt klara […]

Läs mer… from Fokus: Skydda och rädda

Civilförsvarsförbundet – preppers sedan 1937

I januari 2017 har Civilförsvarsförbundet (från början med namnet Luftskyddsförbundet) funnits på banan i Sverige under 80 år. Syftet är sedan starten att förbereda medborgarna för allvarligare kriser som påverkar våra möjligheter när viktiga samhällsfunktioner störs, att verka för att det finns en vilja och förmåga hos medborgarna att hjälpa varandra och att dessutom förstärka ansvariga offentliga samhällsorgan, dvs. staten och kommunerna, när resurserna där inte räcker. I Civilförsvarsförbundet går eget ansvarstagande, medmänsklighet och samhällsnytta hand i hand! […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet – preppers sedan 1937

Årets krisberedskapsuppdrag klara!

Igår (29 mars) fick Civilförsvarsförbundet beslutet från MSB om 2016 års uppdrag inom krisberedskapen (2:4). Innehåll: Grundutbildning av FRG-medlemmar Grundutbildning av FRG-ansvariga Grundutbildning av FRG-ledare Kriskommunikation för medlemmar i FRG Fortbildning av FRG-ansvariga Fortbildning av FRG-ledare Rekrytering och utbildning av förstärkningsresurser till länsstyrelsen i Västra Götaland Långvariga störningar i vatten, el- och värmeförsörjningen (nytt) Regionala samverkanskonferenser Webbaserad kompletteringsutbildning i livsmedelshygien för FRG (nytt) Stabskunskap för FRG (nytt) Mer information kommer på annat sätt än via denna blogg. Nu gäller det […]

Läs mer… from Årets krisberedskapsuppdrag klara!

Hur kan jag hantera terrorn?

Gårdagens terrordår i Bryssel, de senaste av sitt slag, skakar om och berör många av oss. Vi uppmanas att inte låta dessa avskyvärda handlingar påverka våra liv. Förnuftsmässigt är det ganska lätt att förstå att vi i så fall medverkar till att terroristerna uppnår ett av sina syften, nämligen att skrämma oss. Känslomässigt är det inte lika lätt. I praktiken måste var och en förhålla sig till risken att drabbas av ytterligare terrorattacker. Det gäller ju för övrigt alla hot och risker. Ett sätt […]

Läs mer… from Hur kan jag hantera terrorn?

Civilförsvarsförbundet har mer än viljan

Civilförsvarsförbundet vill bidra till skyddet mot olyckor, krisberedskapen och civilt försvar. Vi vill göra det för att värna medborgarnas skydd och säkerhet. Och inte bara det. Civilförsvarsförbundet finns över stora delar av landet och har en omfattande lokal närvaro. Vi finns nära människorna med aktiviteter som bidrar till säkrare och tryggare liv. Och som om det inte räcker med det: Civilförsvarsförbundet har år ut och år in genomfört de uppdrag som staten har gett oss. Civilförsvarsförbundets leveranser uppfyller både ställda […]

Läs mer… from Civilförsvarsförbundet har mer än viljan