Krisstöd

Vad gör man inom företaget/organisationen när det oväntade plötsligt händer? När arbetsplatsolyckan inträffar; när någon plötsligt avlider bland de anställda eller när massuppsägningen drabbar.

Ansvar

Vilket ansvar har då arbetsgivaren resp. arbetstagaren?

Arbetsmiljöverkets AFS 1999:7 styr handlandet vad gäller krisstöd på en arbetsplats. Krisstödet är givetvis en del av det s.k. Systematiska Arbetsmiljöarbetet. Med krisstöd avses det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Utbildning och rådgivning

Vi erbjuder fördjupad kunskap och rådgivning inom krisstöd. Sveriges Civilförsvarsförbund erbjuder utbildning och rådgivning i enlighet med vad som anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).

Utbildningen berör bl a lagstiftning; krisreaktioner; rutiner och åtgärder vid inträffad händelse. Vidare kan vi erbjuda antingen rådgivning inför upprättande av s.k. Krisstödsplan alternativt utarbetande av sådan för arbetsplatsen. Dessutom erbjuds utbildning av s.k. kamratstödjare.

Utbildningarna kan omfatta från halvdags- till flerdagstillfällen.

Utbildare/rådgivare

Philip Widell är präst med lång erfarenhet av att möta människor i kris i samband med traumatiska händelser. Förutom att arbeta som församlingspräst har han arbetat både inom kriminalvården och som sjukhuspräst. Philip har även erfarenhet från räddningstjänst och är utbildad brandman. Sedan flera år tillbaka fungerar han även som rådgivare och utbildare i frågor som rör krisstöd, kriskommunikation och krishantering.

Pris Enligt offert

Kontakta oss för mer information. Telefon: 08-629 63 60, e-post: utbildning[at]civil.se