Bli medlem

Vill du engagera dig i den svenska krisberedskapen? Bli medlem hos oss!

Civilförsvarsförbundet är en plattform för dig som vill engagera dig i den svenska krisberedskapen. Som medlem hos oss väljer du själv om du vill vara med och aktivt arbeta med olika insatser och delta i utbildningar eller bara vara med och stödja verksamheten. I båda fallen är du med och bidrar till att vardagen blir lite tryggare i Sverige.

Medlemsansökan

Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret:

För att bli medlem fyller du i medlemsformuläret och betalar in medlemsavgiften, som du får fram när du fyllt i formuläret.

Familjemedlemskap gäller för hela familjen boende på samma adress.

Vad gör en medlem?

Som medlem i Civilförsvarsförbundet kan du gå kurser och delta i aktiviteter som anordnas i din lokalförening. Genom att gå våra utbildningar och ta del av information på hemsida, nyhetsbrev och i sociala medier utökar du dina egna kunskaper och minskar din sårbarhet vid kriser i samhället.

Som medlem stödjer du Civilförsvarsförbundets verksamhet och du är också med och bidrar till att vardagen blir lite tryggare i Sverige.

Har du tid och energi för att bli en av de drivande krafterna i lokalföreningen? Då kan du bli funktionär och ta på dig uppdrag i styrelse. Du kan bli drivande i exempelvis Frivilliga Resursgruppen, verksamhetsutveckling och genomförande av olika aktiviteter.

Om din förening har en Akutgrupp kan du engagera dig i den.

Vi utbildar återkommande nya instruktörer inom förbundets olika utbildningsområden. Om du blir antagen till instruktörsutbildningen får du själv hålla kurser för allmänheten eller för våra företagskunder (företag, organisationer och myndigheter).

Som medlem har du möjlighet att ingå i Frivilliga Resursgruppen (FRG). En frivillig resursgrupp är ett komplement till kommunens ordinarie resurser och rycker in vid olika händelser i samhället.

Du får gå en grundutbildning på 36 timmar, där du får lära dig om krisberedskap, sjukvård och brandkunskap. Vidare kan du gå påbyggnadsutbildningar som till exempel kriskommunikation,
FRG-ansvarig och FRG-ledare.

Civilförsvarsförbundets företagsutbildningar vänder sig till företag, organisationer och myndigheter. Vi utbildar i bland annat hjärt-lungräddning och första hjälpen. Överskottet från företagsutbildningarna går till Civilförsvarsförbundets verksamhet. Men du som säljer in kurser har möjlighet att få ersättning för ditt engagemang.

Civilförsvarsförbundets integritetspolicy

Vi vill med denna integritetspolicy förklara hur vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning och hur du kan utöva dina rättigheter och göra de gällande.

Det är Sveriges Civilförsvarsförbund som tillhandahåller medlemsregistret och som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som registreras där och andra relaterat åtgärder vid Sveriges Civilförsvarsförbundets administration.

Sveriges Civilförsvarsförbund
Gårdsfogdevägen 18B
168 67 Bromma

Organisationsnummer: 802005-8460

Sveriges Civilförsvarsförbund är personuppgiftsansvarig för förbundets behandling av personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter från:

– Dig när du i första hand tar kontakt med oss via mail, telefon eller besök på våra hemsidor.
Sveriges Civilförsvarsförbundet hämtar in uppgifter direkt från dig i samband med att du anmäler medlemskap hos oss, du fyller i ett medlemsformulär med uppgifter som behövs för ditt medlemskap via blankett eller formulär på hemsidan. Där ett medlemsformulär inte
är ifyllt direkt samlar vi in de uppgifter från dig som är nödvändiga via kommunikations kanaler vi upprättat med dig för ändamålet.

Uppgifter samlas in:

 • När kontakt sker med medlem
 • När du deltar på kurs eller aktiviteter arrangerade av Förbundet
 • När du som Förbundsinstruktör/spelledare genomfört en utbildning
 • När du kontaktar oss via e-post, telefon, hemsida eller sociala medier
 • När du vill ge en gåva
 • När du söker ett arbete hos Civilförsvarsförbundet

Offentliga register
I förekommande fall samlar vi in uppgifter från offentliga register, till exempel Skatteverket.

Följande kategorier av personuppgifter kan vi komma att behandla:

• Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress

• Identitetsuppgifter såsom personnummer

• Ekonomiska uppgifter så som bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

• Arbetsrelaterade uppgifter så som anställningsuppgifter, ansökningar, CV, personligt  brev

Medlemsadministration
För att kunna bedriva vår verksamhet kan Sveriges Civilförsvarsförbund komma att använda personuppgifter i vår dagliga verksamhet för att till exempel kunna upprätthålla kontakten med dig och skicka ut aktuell information.

Transaktioner
Kontouppgifter samlas in där behov av transaktion till dig som medlem finns, till exempel vid utbetalning av reseräkning, ersättningar,  kurser osv. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftningen till exempel sparas minst sju år.

Kursadministration
Vid anmälan till en kurs som Sveriges Civilförsvarsförbundet håller samlas dina kontaktuppgifter in samt uppgifter om eventuella allergier. Namn och eventuella allergier lämnas till kursplatsen.

Inför anställning
Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter och identitetsrelaterade personuppgifter.

Sveriges  Civilförsvarsförbundet sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och för att utföra den tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett ditt godkännande till. Sveriges Civilförsvarsförbundet kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste enligt gällande lagstiftningen eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

För all behandling av personuppgifter ska det finnas en rättslig grund. Sveriges Civilförsvarsförbund använder följande grunder som stöd för sin behandling:

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av   ny medlemskap Avtal, samtycke
Föreningsadministration Avtal, Rättslig förpliktels, samtycke
Deltagande I kurser Avtal
Daglig Förbunds administration Avtal, Rättslig förpliktelse, samtycke
Jobbansökningar Rättslig förpliktelse
Sammanställning   av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar   arrangerade av Sveriges Civilförsvarsförbundet Allmänt intresse   vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med Sveriges   Civilförsvarsförbundet Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av   material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Förbundsinstruktörs   administration Avtal, Rättslig förpliktelse, samtycke
Gåvor Rättslig förpliktelse, samtycke

Sveriges Civilförsvarsförbund kommer inte att sälja vidare till tredjepart, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in från dig.

Sveriges Civilförsvarsförbund kan dock komma att lämna ut vissa personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Civilförsvarsförbundets räkning, exempelvis IT-leverantör, tryckeri,
butik och andra samarbetspartners. Sveriges Civilförsvarsförbund skriver avtal med vederbörande part om att de då agerar som ett personuppgiftsbiträde åt Sveriges Civilförsvarsförbund och att de endast får använda personuppgifterna för de ändamål som Civilförsvarsförbundet har instruerat dem om. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata
Sveriges Civilförsvarsförbunds rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Sveriges Civilförsvarsförbund registrerar dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Dina personuppgifter kan även registreras i vårt ekonomiprogram. Internet och datasäkerhets information som till exempel ip-adress behandlas och lagras hos vår IT leverantör som är personuppgiftsbiträde. Detta gäller alla besökande till Sveriges Civilförsvarsförbundet hemsidor medlem som icke medlem.

Din lokala förening har tillgång till dina personuppgifter som finns registrerade i medlemsregistret för att kunna kommunicera aktuell information som rör ditt område och hantera ditt medlemskap. En ansvarig person per förening har tillgång till de uppgifter som rör den aktuella föreningen. Sveriges Civilförsvarsförbundet upprättar med varje medlemsansvarig ett personbiträdesavtal med hur dina personuppgifter ska behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy och andra förekommande bestämmelser som upprättas mellan parter.

§ Rätt till information- registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter Sveriges Civilförsvarsförbund behandlar om dig och i vilket syfte , ett s.k. registerutdrag en gång per år. Vill du få ett registerutdrag finner du blankett för detta på civil2.se under inloggning för medlemmar och information.
Skicka in blanketten samt kopia på giltig legitimation till Sveriges Civilförsvarsförbundet enligt adressuppgifter nedan under adress- och kontaktuppgifter.

Din begäran måste vara egenhändigt underskriven och med bifogad kopia på legitimation. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress. Som medlem kan du även skapa ett konto på civil2.se där du kan se dina kontaktuppgifter som är registrerade i medlemsregistret.

§ Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga eller ofullständiga.
Detta görs i direktkontakt med din förening eller till förbundskansliet.

§ Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad (rätten att bli glömd) :

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som angivits vid behandlingen
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

 

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende förbundet/föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Sveriges Civilförsvarsförbunds webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Sveriges Civilförsvarsförbund ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Om denna Integritetspolicy ändras kommer Sveriges Civilförsvarsförbund att publicera den justerade Integritetspolicyn på civil2.se

Kontakt- och adressuppgifter:

Sveriges Civilförsvarsförbund
Gårdsfogdevägen 18B
168 67 Bromma

Organisationsnummer: 802005-8460.

Telefon: 08-629 63 60
E-post: info@civil.se
Hemsida: civil2.se

För att kunna använda dina personuppgifter så behöver vi ditt godkännande till att detta används inom Civilförsvarsförbundets verksamhet. I och med din ansökan om medlemskap i Civilförsvarsförbundet försäkrar du att samtliga de uppgifter du lämnat är riktiga i alla delar. Samtidigt godkänner du att dessa uppgifter kan lagras och bearbetas i datorbaserade register hos Civilförsvarsförbundet. Du intygar även att Civilförsvarsförbundet har rätt att använda dina personuppgifter för statistiksyfte.