Totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

En introduktion

Sveriges totalförsvar eller Totalförsvaret är benämningen på all den samhällsviktiga verksamhet vilken skall bedrivas i Sverige i händelse av krig, inklusive militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).

Det övergripande målet för totalförsvaret är enligt riksdagens inriktningsbeslut ”att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet.”

Detta innebär att det civila och militära försvarets verksamheter samverkar i gemensamma totalförsvarsoperationer, med syfte att skydda och säkerställa samhällsviktiga funktioner. Det kan exempelvis gälla skyddsobjekt som Sveriges riksdag och Göteborgs hamn. 

Civilt försvar – hela samhällets motståndskraft

Det civila försvaret omfattar hela samhället, där många aktörer måste samverka och arbeta utifrån målen för det civila försvaret. Att skapa ett starkt civilt försvar är därför en process som kommer att behöva fortgå under många år framåt. Verksamheten bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Civilt försvar och krisberedskap

Arbetet med civilt försvar överlappar mål inom krisberedskapen i viktiga avseenden, till exempel vad gäller behovet av att vidareutveckla och fördjupa arbetet med att stärka motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna.

Det civila försvaret fokuserar i närtid på att stärka arbetet inom områdena ordning och säkerhet, skydd av civilbefolkningen, hälso- och sjukvård, livsmedel och dricksvatten, finansiell beredskap, transporter, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post, vilket även kommer gagna krisberedskapen.

Fortsatt uppbyggnad av totalförsvaret

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten och berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits, men behöver fortsatt förstärkas. Detta konstaterade regeringen i totalförsvarsproposition 2021-2025 där nya mål för det militära respektive civila försvaret presenteras.