Distrikt Kristianstad län

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Kristianstads distrikt! Se våra föreningar nedan.

Den ljusgröna övre delen visar gränserna för Kristianstads distrikt

Vårt distrikt omfattar f.d. Kristianstads län och vi har ca. 750 medlemmar fördelade på 9 lokala föreningar. Distriktet leds av distriktsstyrelsen, med ledamöter från aktiva civilförsvarsföreningar.

Civilförsvarsförbundet är en medborgarrörelse vars mål är att minska otryggheten i samhället. Vi gör det genom hjälpinsatser, utbildning av barn och vuxna, information samt opinionsbildning.

Kontakta oss

Staffan Råberg

Distriktets verksamhet 2022

Arrangemang där Civilförsvarsförbundet Kristianstad kommer att delta 2022
(OBS! Föreningsstämmor skall genomföras senast 30 mars 2022).

Datum: 12/1

Tid: Kl. 09:00

Plats: Kristianstad

Datum: 27/1

Tid: Kl. 18:00 (fika 17:30)

Plats: Kristianstad (fika Örkelljunga)

Datum: 30/3

Tid: Kl. 09:00

Plats: Kristianstad

Datum: 12/4

Tid: Kl. 18:00 (fika 17:30)

Plats: Hässleholm

Utbildning

Civilförsvarsförbundets kurser inom konceptet ”Din trygghet” består av sex olika delkurser. Utbildningen ordnas av instruktörer utbildade av Civilförsvarsförbundet och är kostnadsfri för allmänheten och ideella organisationer. Vi har även betalkurser för företag som vill höja personalens kompetens.

Läs mer

Boka kurs

Vi tar emot grupper på 12-15 personer som på sin fritid önskar utbilda sig i nedanstående ämnen.

Kontakta din lokala Instruktör och avtala tid och plats för utbildning.

 • Hemberedskap hemma och i utemiljö
  Kursen hemberedskap syftar till att ge deltagarna stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande behov som mat, vatten, värme, sömn och information och ökad kunskap om främst kommunens krisberedskap
 • Första hjälpen med HLR
  Kursen Första hjälpen med HLR syftar till att ge deltagarna kunskaper om hur man kan skapa fria luftvägar, stabilt sidoläge, att larma 112, HLR med hjärtstartare samt att lägga olika förband.
 • Säkrare seniorer
  Kursen Säkrare seniorer syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65 + och vad som kan göras för att förebygga skador. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.
 • Säkrare barn
  Kursen Säkrare barn syftar till att deltagarna ska få kunskap om hur olycks- och skadebilden ser ut för barn i åldrarna 0 – 6 år och vad som kan göras för att förebygga skador. Undervisningen ska ge deltagarna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själva göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.
 • Allmän brandkunskap (teori)

Kurserna kan kombineras och genomföras med samma målgrupp vid ett eller flera tillfällen. Kurserna är delvis målstyrda och instruktören ansvarar för att de anpassas till den aktuella målgruppen och utformas så att målen nås.

Kursen anpassar ni själva efter era behov.

Anmäl er till: 

Anders Haeggström
Mail: haeggis1@gmail.com
Mobil: 0706771100

Agneta Cassmer
Mail. agneta.cassmer50@hotmail.com
Mobil: 0709560005

Arne Plantin
Mail: planinarne8@gmail.com
Mobil: 0703-226682

Reine Gunnarsson
Mail: reine@glenny.se
Mobil: 0722471400.

 

Utbildningar skall anmälas av instruktör och godkännas av 2:6 ansvarig Åsa Hagelberg.

Instruktörer

Vill du bli instruktör? Kontakta Görgen Svensson på 0705 742810.

Hanna-Karin Persson

Stig Eriksson

Telefon

FRG-instruktör

Görgen Svensson

Synskadad instruktör

Reine Gunnarsson

Agneta Cassmer

Ole Jakobsen

Anders Haeggström

Barn HLR- instruktör

Ann Sofie Adermark

Arne Plantin

FRG

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller andra extraordinära händelser. Idén till FRG kom från Civilförsvarsförbundet. Dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, KBM, gav ok till satsningen. Civilförsvarsförbundet har sedan dess utbildningsansvaret och är motorn i FRG.

Läs mer och anmäl ditt intresse

FRG

Kristianstad: Ny FRG-ansv Sone Sonesson, ny FRG-led Bengt Persson välkomna
2021 FRG-TRÄFF är framflyttad till feb/mars 2022 pga förbundsstämman 27-28 nov.

Kristianstad samarbetar sedan 3 år med Osby.

Kristianstad har utbildat 22 nya i år och styrkan är nu uppe i två FRG-ansv och 5 FRG-ledare samt 88 övrig personal varav 15 har avtal med både Kristianstad och Osby.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen och består av personer från olika frivilligorganisationer.

Det kan gälla bränder, större olyckor, översvämningar, skallgångskedjor eller att hjälpa till vid evakueringar. En Frivillig Resursgrupp kan också bistå med information, administration och andra praktiska uppgifter.

FRG-medlem
Ingår i en FRG. Har genomgått 36 tim grundutbildning och övas årligen.
Tar initiativ, har improvisationsförmåga och flexibilitet. Har förmåga att förmedla och ta emot information.
Har förmåga att ta och få kontakt med människor i kris. Har bra lokalkännedom om lokala förhållanden. Är stresstålig.

FRG-ansvarig
FRG-ansvarig är en drivande person från en frivilligorganisation. Han/hon rekryterar till och planerar Civilförsvarsförbundets
utbildningar för en frivillig resursgrupp i nära samarbete med kommunen och frivilligorganisationerna. Den FRG-ansvarige planerar också för
vidareutbildning och övningar för den frivilliga resursgruppen. FRG-ansvarig kan även vara den som samordnar en insats.

FRG-ledare
FRG-ledare är den person som är utsedd att leda FRG vid insats. I en FRG bör det finnas flera personer med kompetens som FRG-ledare.

Färdigorganiserade FRG finns i:

 • KLIPPAN
 • KRISTIANSTAD
 • OSBY
 • ÅSTORP
 • ÄNGELHOLM
 • ÖRKELLJUNGA
 • HÄSSLEHOLM

Nationell samordnare är Carina Wiro
Mobil: 0705382076
E-post: carina.wiro[a]civil.se

Distriktsombud 2:4/FRG
Kontaktperson och ombud för distrikt gällande frågor inom FRG är L-O Nilson, kristianstad[a]civil.se

FRG-kvalitetssäkrare (L-O Nilson) ger stöd till FRG-ansvarige vid kvalitetssäkring av FRG lokalt.

FRG-instruktören är en regional utbildningsresurs som kan ge stöd vid grundutbildningen av FRG-medlemmar.
Utbildar i tre moment; 30-minutersmetoden, livsmedelshantering och stabstjänst:
Görgen Svensson, Kristianstad, gosve45@gmail.com

 

FRG-ansvariga i distriktet:

Hässleholm
Susanne Lottsfeldt
suslot@hotmail.com

Klippan
Christer Jönsson
csjj@telia.com
0730-226072

Torsten Johansson
thj.klippan@telia.com
0739-23 55 70

Kristianstad
Lars-Olof Nilson
kristianstad@civil.se
0705-868785

Görgen Svensson
gosve45@gmail.com
070-5742810

Osby
Sven Andersson
nefs07@gmail.com
0705976728

Anders Nord
aragorn2@telia.com
0705233563

Åstorp
Leif Lekén
leifleken@yahoo.se
070-4970433

Ängelholm
Ronny Olsson
frg.cff@telia.com
070-6512853

Örkelljunga
Roy Ekstrand
roy.ekstrand@gmail.com
076-0429414

 

FRG-ansvariga i distriktet

Susanne Lottsfeldt

Christer Jönsson

Torsten Johansson

Lars-Olof Nilson

Görgen Svensson

Sven Andersson

Anders Nord

Leif Lekén

Ronny Olsson

Adress: frg.cff@telia.com

Roy Ekstrand

Sone Sonesson

Bengt Persson

2021

Väl mött igen till den fysiska verkligheten efter corona!

Förbundsstämma: 26-27 november 2021 i Sollentuna

Bibehållna avgifter till förbund (50kr) och distrikt (25kr) från våra medlemsavgifter. Ny hemsida från januari. Ny förbundsordförande, Ammi Dahlman.

Distriktsstämman 2021 genomfördes 13 JULI i Kristianstad, Föreningarnas Hus med värdskap genom Kristianstadsföreningen.

Staffan Råberg, Båstad omvaldes till ordförande och Görgen Svensson till 1.vice ordförande. Örkelljunga återkom med ledamot i styrelsen, Kristina Söderlund som också valdes till 2.vice ordförande.

Medlemsantalet sjunker tyvärr och är nu  689.

Jan Seebass ledde förhandlingarna med Staffan Råberg som sekr.

Arkiv

Tyvärr verkar coronarestriktionerna pågå över sommaren vilket får konsekvenser för vår planerade verksamhet.

Förbundsledningens nya tider enligt nedan (se tabell)
Aktivitet Nuvarande tid Reviderad tid
Förbundsstämma (FS), senast den 15 oktober 26-27 november
Distriktsstämma (DS), senast 4 månader innan FS 13 juli
Föreningsstämma (ÖS), senast den 31 mars 31 maj

 

För klarhet och med hänsyn tagen till våra stadgar samt tider i tabell ovan:

 • Kallelser till respektive stämma (Förbund, Distrikt och Förening) sker enligt våra stadgar
 • Motionstider gäller enligt vår stadgar
 • Övriga hålltider och tidpunkter sker enligt våra stadgar
 • Styrelseledamöter och samtliga övriga funktionärer inom förbund, distrikt och förening kvarstår intill ordinarie respektive stämma, samt övrigt enligt stadgar.

VÅR DISTRIKTSSTÄMMA  18 MAJ STÄLLS IN OCH PLANERAS IN 13 JULI.

Vår ekonomi har förbättrats efter beslut på Förbundsstämman att 25 kr av medlemsavgiften skall gå till Distriktet.

N B Finn slutar efter många, många år som ordförande för distriktet och Hässleholmsföreningen. Distriktsordföranden Staffan Råberg avtackade N B. CFF tilldelar honom hedersplakett i guld. 

thumbnail_20200514_185619

Görgen Svensson kommer att gå kurs som FRG-instruktör i augusti. 

Vi kan från FEB 2020 erbjuda nya kurskoncept.

 

Här hittar du vår verksamhetsplan för  2020:

verksamhetsplan-2020-kristianstad-1

verksamhetsplan-2018-kristianstad-faststalld

Var finns din närmaste hjärtstartare?
www.hjartstartarregistret.se