Opinionsbildning

En del av vår verksamhet är opinionsbildning och annat påverkansarbete för ett säkrare samhälle till vardags och vid kris. Vi deltar i debatten och är också engagerade i flera organisationer samt deltar i Frivilliga försvarsorganisationers samarbetskommitté (FOS).

I den verksamhetsplan som tas fram i förbundsstyrelsen, prioriteras olika aktiviteter som genomförs under åren. Aktiviteterna syftar till att vara med och påverka i frågor som rör den civila beredskapen samt att informera om och marknadsföra förbundet gentemot nuvarande och framtida medlemmar.

 • Rikskonferensen Folk och Försvar
  Varje år genomför Folk och Försvar Rikskonferensen – Sveriges viktigaste forum för diskussioner om säkerhetspolitik, försvar och samhällets krisberedskap. Hela Rikskonferensen webbsänds och kan ses live och i efterhand på Folk och Försvars hemsida. Den officiella hashtagen för Folk och Försvars Rikskonferens är #fofrk.
 • Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)
  FOS arbetar för att skapa synlighet och sprida information inom och utom nätverket. De skapar tillfällen för att mötas, samverka och utbyta erfarenheter. FOS är en kontaktpunkt och påverkans aktör med syfte att identifiera situationer och skapa förutsättningar att all den kompetens och erfarenhet som finns inom frivilliga ska komma till användning i kris och krig. De strävar för att samordna, samverka och utveckla frivilligorganisationernas gemensamma strävan, att vara en kompetent resurs som rekryterar, utbildar och tränar medlemmar för att kunna lösa uppgifter när det uppstår kriser i samhället i egen eller andras regi.
  Civilförsvarsförbundet är genom FOS med och kan påverka arbetet kring frivilliga försvarsorganisationer. FOS finns även på distriktsnivå i flera delar av landet.
 • Almedalsveckan
  Målet med Civilförsvarsförbundets medverkan under Almedalsveckan är att öka kännedomen om vår verksamhet och även medverka till opinionsbildning i frågor som är prioriterade inom vårt område. Förutom möten med olika företrädare och deltagande vid andra arrangemang så anordnar förbundet även egna aktiviteter samt aktiviteter gemensamt med FOS.
 • Mötesplats samhällssäkerhet
  Mötesplats Samhällssäkerhet är en mässa som riktar sig till dem som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar. Det ger möjlighet till fortbildning, att knyta nya kontakter och utveckla arbetet med dessa frågor.
  Civilförsvarsförbundet har under säkerhetsmässan utställning för att sprida information, medverka i paneldebatt och nätverka.
 • Försvarspolitisk arena (FPA)
  Civilförsvarsförbundet är projektmedlem i Försvarspolitisk Arena, FPA, ett samarbete mellan flera frivilliga försvarsorganisationer, myndigheter och näringslivet. Civilförsvarsförbundet anordnade under veckan två seminarier: ”Sverige saknar försörjningsberedskap” samt ”Satsar Sverige på att förebygga fel olyckor?”.
 • Buschcraft festival
  Sveriges största publika internationella event med Bushcraft som fokus. Festivalen strävar efter att på ett brett och inkluderande vis gynna den svenska och den utländska bushcraftscenen i en kreativ, hållbar och inspirerande riktning. Bushcraftfestivalen hålls årligen på Hembygdsgården i Gottröra i västra Roslagen.
  Civilförsvarsförbundet har under festivalen utställning för att sprida information och marknadsföra förbundet.
 • Möten med politiker
  Civilförsvarsförbundet har kontinuerlig kontakt med politiker för att vara med och kunna påverka området inom civil beredskap. Vi har bland annat mycket kontakt med Försvarsutskottet gällande dessa frågor.
 • Böcker
  Under Almedalsveckan 2015 presenterade Civilförsvarsförbundet i samarbete med Svenska Blå Stjärnan en debattbok med titeln ”Beredskap i kris – om livsmedelsstrategi och försörjning”.
  En omarbetad version av Civilförsvarsförbundets tidigare bok Överlev hemma togs fram under 2017.
  Boken om hemberedskap har genomförts i samarbete med studieförbundet ABF och informerar om hur du förbereder och hanterar ett längre elavbrott eller annan samhällsstörning.
 • Rapporter
  Civilförsvarsförbundet arbetar med frågor som rör enskilda människors trygghet, säkerhet och överlevnad i utsatta lägen. Förutom att utbilda och informera tar vi även fram rapporter för att lyfta fram och skapa medvetenhet kring de hot och risker som finns i vardagen.
  Under Almedalsveckan presenterade även Civilförsvarsförbundet en ny rapport:
  Personskador, skadeutveckling och skadepanorama i Sverige.