Civilförsvarsförbundet Uddevalla

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Uddevalla, Lysekil och Munkedal

Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med inriktning på säkerhet. Förbundet är en riksorganisation med lokala föreningar i kommuner över hela landet. Civilförsvarsförbundet Uddevalla är en lokal ideell förening som verkar i Uddevalla, Lysekil och Munkedals kommuner. Vi informerar och utbildar om säkerhet, både till vardags och vid kriser i samhället.

Styrelse och förtroendevalda

Ordförande Ann-Charlotte Göss

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Revisor

Revisor

Ersättare revisor

Valberedning

Ny medlem

Vi söker fler ungdomar till Civilförsvarsförbundet Uddevalla.

Som medlem får du möjlighet:

  • att utbilda dig till instruktör för att sedan själv, om du vill, ansvara för utbildning
  • att bli medlem i frivilliga resursgruppen – FRG

De frivilliga resursgruppernas uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. Till uppgifterna hör information, praktiska uppgifter som evakueringar och inte minst medmänskligt stöd till drabbade. Var med och hjälp till att skapa ett tryggare samhälle!

Medlemsavgiften är 175 kronor per år.

Välkommen som medlem du har inget att förlora, allt att vinna.

För mer information ring xxxx-xxxxx

Uddevalla kommun har en Frivillig Resursgrupp. Gruppen leds av Civilförsvarsförbundet. Uddevalla består av män och kvinnor som frivilligt genomgår ett omfattande utbildnings- och övningsprogram. En viss ekonomisk ersättning utgår när FRG kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt har inträffat.

Vi hjälper genom vår organisation Frivilliga Resursgruppen, FRG. Gruppens uppgift är att finnas till hands när de ordinarie kommunala resurserna behöver förstärkas.

Frivilliga Resursgruppen i Uddevalla är upprättad i samarbete med Uddevalla kommun.

FRG Munkedal är en resursgrupp som hjälper Munkedals kommun vid extraordinära händelser.

FRG Lysekil , är under uppstart.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på uddevalla@civil2.se

 

Du kanske redan är övertygad att du vill och kan vara med eller så är du bara nyfiken och vill veta mera.

Kontakta då våra FRG-ansvariga:

Uddevalla:
Ann-Charlotte Göss, E-post: frguddevalla@civil.se

Munkedal:
Håkan Johansson, E-post munkedal.frg@civil2.se

VÄLKOMMEN

Utbildning

Vi står till tjänst med följande utbildningar:

  • LURA OLYCKAN!
  • SÄKERHET TILL VARDAGS OCH VID KRIS
  • HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING (HLR)
  • ÖVERLEVNAD och HITTA VILSE för skolor
  • KATTIS OCH ROFFE – förebygger barnolycksfall
  • HEMBERT – förbereder barn inför elavbrott
  • SÄKRA SENIORER för pensionärsgrupper och föreningar

Vi har utbildade instruktörer!

Civilförsvarsförbundet Uddevalla erbjuder sig att deltaga med sitt program

”SÄKRARE SENIORER”

vid någon av er förenings medlemsaktiviteter vid en för Er lämplig tidpunkt

Varför anser vi vårt program som värdefullt för Er?

Med Civilförsvarsförbundets kurs kan seniorer i hela landet lära sig hur de ska skydda sig mot fallolyckor och bränder, samt undvika att bli ett brottsoffer.

Fallolyckor förorsakar stora samhällskostnader. Räddningsverkets skadestatistik visar att de flesta olyckor inträffar i hemmet eller under fritiden. Äldre människor är klart överrepresenterade bland offren.

Vårt besök hos Er har följande innehåll:

Hemsäkerhet
– vad kan Du göra för att förbättra säkerheten hemma?
– förebygg olyckor och anpassa hemmiljön.

Brandsäkerhet
– vilka är de vanligaste brandorsakerna?
– vad gör Du om det börjar brinna?
– var skall brandvarnaren sitta?

Personlig säkerhet
– undvik att bli ett brottsoffer.
– vem vänder Du dig till om Du blir utsatt för brott?

Vår ambition är att ge Er förening möjlighet till ett besök från någon av våra instruktörer: dagtid och/eller kvällsid.

Kontakta oss för överenskommelse om tid och plats

Telefon 0739 026910

Foto: Boris Salomonsson

Civilförsvaret är sedan ett antal år en frivillig organisation som står till samhällets förfogande vid kriser av olika slag. Det gamla pliktverket är avskaffat. I de flesta av landets 290 kommuner finns en lokal civilförsvarsförening. I Uddevalla är vi ett 60-tal medlemmar. Fler är välkomna, yngre och äldre, alla behövs. Behovet av instruktörer är stort.

Vad sysslar vi med? Jo utbildning av olika slag som handlar om bl.a. ”Säkerhet till vardags och vid kris”. För barn 4-10 år är det ”Hitta Vilse” som är mest känd där barn får lära sig praktiska saker om de går vilse. Barnen får diplom och arbetsböcker.

Ungdomar och äldre utbildar vi i orientering om civilförsvaret, beredskap i hemmet och åtgärder vid el-avbrott, akuta skador, hjärt-lugnräddning m.m. Utomhus är det utbildning i ”Överlevnad”, uppgörande av eld med tändstål, karbid, trollull, hitta rätt med kompass m.m. som är mest aktuellt.

En mycket viktig del är satsning på röststyrda hjärtstartare. För några år sedan fick vi inom civilförsvaret i uppgift av central myndighet att söka privata sponsorer till hjärtstartare. I dag finns det flera privata hjärtstartare i Uddevalla kommun men fler behövs. Eftersom en hjärtstartare bör kopplas upp inom fem minuter efter konstaterat hjärtstopp, förstår man att det är bråttom.

Vatten – vårt bästa livsmedel

Foto: Marta Göransson

Friskt och gott dricksvatten är en självklarhet för de allra flesta här i vårt land. Ändå måste vi vara beredda på att vattenförsörjningen kan brytas, att det någon gång inträffar helt oväntade störningar. Bara i år har vattnet blivit otjänligt i färskvattenledningarna i flera svenska tätorter.

Livsmedelsverket har med medel ifrån MSB (Myndighet för samhällsskydd och beredskap) därför byggt upp en beredskap för att klara avbrott i försörjningen genom att anlägga sex regionala depåer runt i landet med utrustning för att klara distributionen om det ordinarie systemet skulle svikta. Den utrustning som används har bl. a testats vid aktuella och akuta lägen utomlands. Dessutom gör man fortlöpande kontroller och översyn av ledningssystemen tillsammans med kommunerna.

Det lokala civilförsvaret har med sin kunskap om hemmakommunen och FRG en betydelsefull uppgift i att kunna delta vid störningar. FRG från västra distriktet har därför varit inbjudna till informationsträff och övning i att handha den moderna utrustning som finns att ta till. Cirka 60 deltagare hade hörsammat kallelsen till Ljung i Västergötland och fick en omfattande information om Combo Aqua cisterner, kopplingar och annan grundläggande information om handhavandet av utrustningen. Mats Eriksson-Uhr från Livsmedelsverkets Rådgivningsenhet var ansvarig kursledare.

Containrar med Como Aqua cisterner finns på 6 platser i landet. I vårt område är det Ljung där utrustningen finns. VAKA-gruppen (Nationell Vattenkatastrofgrupp) ansvarar för utlåning av materialet när behovet uppstår.

Vid ”pennan” Lars Hartelius