Översvämning

Riskerar ditt hem att översvämmas om vattennivån stiger onormalt mycket i sjöar och vattendrag? Då finns det mycket du kan göra före, under och efter översvämningarna för att minska riskerna. Bor du i en riskzon? Ring din kommun för besked – växeln bör kunna hänvisa dig rätt.

bild-oversvamning-lang-3-bilder

Före översvämningen

 • Läs igenom försäkringsvillkoren för din bostad och din egendom.
  Täcker försäkringen skador orsakade av översvämning?
  Villkoren kan ha ändrats sedan du tecknade försäkringen.
  Finns det undantag eller begränsningar som kan påverka din rätt att få ut ersättning?
  Se också till att du har försäkrat till fullt värde.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Gör en plan – en checklista – för vad du behöver ta med dig om du tvingas lämna hemmet.
 • Tänk igenom vart du skulle kunna ta vägen om du behöver lämna ditt eget hem.
  Se till att de som bor där känner till planen.
 • Håll kontakt med grannarna. De kan behöva din hjälp!
 • Tänk igenom redan före översvämningen vart du ska flytta sådant som elektriska apparater,
  husdjur som bor utomhus, trädgårdsmöbler och värdefulla växter.
  Vänta inte med att skydda föremål av större värde.
  Planera även för att kunna rädda saker av personligt värde.
 • Ställ bilen på en högre belägen plats så den inte skadas av översvämningen.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar med silikon och plywoodskivor
  och/eller plastduk, likaså dörrar som inte används.
 • Ta bort snö och is från de dagvattenbrunnar som finns i närheten så har smältvattnet
  lättare att rinna ner i brunnen.

När översvämningen är nära

 • Flytta möbler högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning så de kommer
  upp från golvet. Ta bort mattor från golven.
 • Om du måste lämna huset, fotografera rummen, det kan underlätta inför kommande krav
 • på ersättning från försäkringsbolaget.
 • Följ nyhetsrapporteringen i radio och TV så du vet hur översvämningarna utvecklas.
  Håll ett öga på vattennivån i vattendraget eller sjön.
 • Se till att mobiltelefonen är fulladdad.
 • Ta ställning till om du ska tömma kyl och frys.
 • När avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten tryckas upp bakvägen genom
  golvbrunnar och toalettstolar. För att hindra detta, fyll ett örngott eller liknande med sand,
  jord eller liknande material och stoppa ner det i golvbrunnar och toalettstolar.
  En åtgärd som inte behövs om du redan har, eller installerar, backventiler i golvbrunnarna
  som låter vatten rinna ut men inte in.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.

Om du befinner dig i en farlig nödsituation, ring 112 (SOS alarm).

Under översvämningen

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden.
  En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg.
 • Undvik att gå på eller nära stränder och flodbankar.
  Dessa kan ha luckrats upp och plötsligt rasa eller spolas bort. Trottoarkanter, refuger
  och brunnar utan lock är faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.
 • Om översvämningen hindrar dig att lämna huset, stanna kvar på ett högt och säkert
  ställe i huset varifrån du kan bli hämtad av räddningspersonal.
  När räddningspersonalen kontaktar er, följ deras råd och anvisningar för en säker evakuering.

Efter översvämningen

 • Kontakta försäkringsbolaget så fort som möjligt. Detta kan då börja handlägga ärendet
  och förkorta den tid det tar att återgå till ett normalt liv.
 • Fotografera eller filma skadorna efter översvämningen, gör upp en förteckning över skadorna.
 • Detta blir viktigt material vid kontakten med försäkringsbolaget.
 • Om vatten trängt in i bostaden, låt en elektriker först konstatera om det är säkert att slå på
  strömmen igen.
 • Om så behövs, kontakta räddningstjänsten eller ett företag och be dem pumpa ur vattnet ur
  källare och andra lågt liggande utrymmen. Det kan begränsa skadorna på din egendom.
  Detta kan du göra utan försäkringsbolagets tillstånd, men spara kvittona.
 • Drick inte kranvattnet utan att först ha renat det. Att koka vattnet några minuter är ett bra sätt.
 • Förorenat vatten kan ha trängt in i färskvattenledningarna och kan orsaka svåra mag- och
  hälsoproblem.
 • När kommunen meddelat att vattnet åter är drickbart, spola då i 20 minuter så att förorenat
  vatten trycks ut och spolar rent i rören.
 • Öppna dörrar och fönster så att fukten kan vädras ut och huset börjar torka.
 • Kasta matvaror som varit i kontakt med smutsvattnet. De kan ha blivit förorenade.

25 riskområden kartläggs

Länderna i EU ska identifiera områden med stor översvämningsrisk, ta fram hot- och riskkartor
och riskhanteringsplaner, enligt EU.s översvämningsdirektiv som antogs 2007. MSB tar fram grunden
till kartorna, länsstyrelserna ansvarar för att uppgifterna i kartorna är riktiga, i höst beslutar länsstyrelserna
om riskkartorna och innan årsskiftet finns de tillgängliga på MSB.s översvämningsportal.

Läs mer i artikeln i tidningen Tjugofyra7 #42, juni 2019

Riskområden

Totalt 25 områden med betydande översvämningsrisk har identifierats i översynen

Vattendrag:
Alingsås (Säveån)
Borås (Viskan)
Falun (Dalälven)
Göteborg (Göta Älv, Mölndalsån, Säveån, Kungsbackaån)
Haparanda (Torne älv)
Karlstad (Klarälven)
Kristianstad/Åhus ( Helge å)
Kungsbacka (Kungsbackaån)
Norrköping (Motala ström)
Uppsala (Fyrisån)
Örebro (Svartån)

Sjöar:
Jönköping (Vättern)
Karlstad (Vänern)

Havet:
Göteborg
Halmstad
Helsingborg
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Kristianstad/Åhus
Kungsbacka
Landskrona
Malmö
Skanör/Falsterbo och Höllviken/Ljunghusen
Stenungsund
Stockholm
Trelleborg
Uddevalla
Ystad