Civilförsvarsförbundet Danderyd

Välkommen till Danderyds Civilförsvarsförening!

Vi är en frivillig civil, partipolitiskt obunden organisation, som verkar för att minska samhällets sårbarhet och informera om hur man kan förbättra sin hemberedskap. Föreningen är ansluten till Sveriges Civilförsvarsförbund.

Vår verksamhet

Föreningens viktigaste verksamheter är:

 • information för en bättre civil beredskap
 • rekrytering, utbildning och övning av hemskyddets frivilliga delar
 • frivillig civil beredskapsutbildning samt av allmänheten
 • medverkan i annan verksamhet inom den civila beredskapen
 • rekrytering, utbildning och certifiering av medlemmar till den Frivilliga Resursgruppen
 • föreningens Frivillig Resursgrupp  avropas av kommunen i händelse av kris eller dylikt behov
 • föreningens medlemmar deltar också om MSB avropar och behöver hjälp med olika insatser

Föreningen välkomnar nya medlemmar. Medlemsavgiften för år 2024 är 190:- för enskild medlem och 215:- för familjemedlemskap.

Kontakta oss i föreningen på danderyd@civil2.se

Förutom lokala aktiviteter är det därutöver möjligt att deltaga i alla övergripande program som anordnas av Civilförsvarsförbundet. Förbundet kan nås på info@civil.se.

Välkomna till föreningen!

Fredrik Näslund, ordförande

Ordinarie ledamöter:

Styrelsens ledamöter arbetar i projektform, med huvudsakliga ansvarsområden angivna nedan.

 

Fredrik Näslund, ordförande

Leo Smidhammar, vice ordförande

Roland Jigert, kassör

Christina Strenger-Böös, sekreterare

Helena Schytt, kommunikation och sociala medier

Jolanta Kowalkowska

Katja Lepola

Anita Hardy

Martin Jonasson

Ersättare för styrelseledamöter:

Gittan Rotkopf
Ingvar Alba
Anneli Hirsch
Per Hådell

Revisorer:

Ann Mari Nilsson

Rune Nilsson

Birgitta Törnquist af Ström, revisorsersättare,

Valberdeningen:

Elisabeth Kihl, sammankallande

Inledning – vår roll

Danderyds Civilförsvarsförening är en förening som är engagerad i att främja medvetenhet och kunskap om civilförsvar och krisberedskap i Danderyds kommun och dess omgivningar. Genom att erbjuda utbildning, träning och informationsmöten till allmänheten och samarbeta med lokala myndigheter och organisationer, bidrar föreningen till att öka samhällets kapacitet att hantera katastrofer och nödsituationer.

Danderyds Civilförsvarsförening har också en aktiv roll i att sprida kunskap och medvetenhet om vikten av beredskap och riskhantering på individnivå, vilket kan hjälpa människor att förbereda sig och skydda sig själva och sina familjer i händelse av en kris. Föreningens engagemang och arbete är en viktig del av samhällets övergripande civilförsvarsarbete och bidrar till att göra Danderyds kommun mer säker och förberedd inför eventuella nödsituationer.

Verksamheten 2022

Årsmöte 2022 hölls den 24 mars 2022 på Café Träffpunkten med ett bejublat föredrag av Jörgen Elfving om Ryssland.

Den operativa verksamheten har varit relativt hektisk under året.  Framför allt beroende på vad det anfallskrig som Ryssland inledde mot Ukraina den 24 februari 2022 har lett till.

Kriget i Ukraina – arbete med inkommande personer från Ukraina

I samband med att Ukrainakriget inleddes så arbetade våra FRG:are dygnet runt vid kommunens Ukrainamottagning.

Tillsammans med Röda Korset och En Utsträckt Hand, byggde vi på en helg upp och bemannade ett flyktingboende för över 100 personer i Norrängsgården. Under nästan 4 veckor bemannade vi boendet dygnet runt från slutet av mars. Vår insats fick mycket beröm och bidrog till att öka medvetenheten om FRG:s kraftfulla resurs bland många kommunanställda.

Civilförsvarsförbundet dag

Den 7 maj var Civilförsvarsförbundets dag.  Då ställde vi ut i Mörby centrum och informerade intresserade Danderydsbor och informerade om vikten av hemberedskap bland annat.  Vi berättade om innehållet i krislåda och visade hur de olika sakerna i lådan fungerar.

Hemberedskap – Motståndskraft – Krisberedskap

Vi  föreläser och informerar kontinuerligt om hemberedskap inför olika andra föreningar och samlingar i kommunen.  Tillsammans med Danderyds kommun på kommunens hemsida är t ex nedan publicerat.   Samtlig information vi delar följer MSB:s riktlinjer och rekommendationer.  Broschyren ”Om Krisen eller Kriget Kommer”, som MSB distribuerade i början av sommaren 2018 är fortsättningsvis högaktuell.  Huvudbudskapen är att du och de du lever med ska klara sig i en vecka utan hjälp från samhället. Du behöver vatten, värme, mat, kommunikation och trygghet.  Vi talar även om och ger råd hur man surfar säkert och står emot påverkansoperationer och är källkritiska.

Agenda: ”Om Krisen eller Kriget Kommer”

 • Civilförsvarsföreningen i Danderyd – Presentation
 • Bakgrund – det Totala Försvaret
 • Vi stärker vårt försvar igen
 • Vad gör vi, Danderyds Civilförsvarsförening?
 • Vad kan du göra?
 • Bra och ha krislåda – vi visar bra att ha

Krisberedskapsveckan 2022

Under krisberedskapsveckan i vecka 39 stod vi tillsammans med kommunen tre dagar utanför Mörby centrum. Vi presenterade vikten av hemberedskap och flaggade för vår kommande FRG grundutbildning. Vårt arbete noterades för ett märkbart ökat intresse för krisberedskap.

Vi hade även digitala aktiviteter under veckan.

Seniordagen 2022

Vi var även aktiva under seniordagen den 15 november utanför Mörby centrum tillsammans med kommunen, polisen och brandkåren där vi även här presenterade vikten av hemberedskap. Vi märkte stort intresse för vårt arbete.

FRG-utbildning

Under hösten, från den 18 oktober till den 22 november, höll vi en FRG grundutbildning. Utbildningen omfattade hemberedskap, första hjälpen med HLR, livsmedelskunskap, brandkunskap med praktisk övning, samhällets sårbarhet, kriskommunikation, krishantering, stabstjänst, 30-minutersmetoden samt kommunkunskap med presentation av kommunens nyligen utsedda trygghetspunkter. Drygt 20 personer deltog i kursen.

FRG Norr

Våra FRG:are har haft ett nära samarbete med övriga norrortsföreningar, (Danderyd, Järfälla, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm).

Danderyds FRG har lämnat över värdskapet till Täby-Österåkers CFF i slutet av 2022

Våra FRG-ansvariga har även deltagit i diverse fortbildningar under året.

Flytt till ny lokal

Vi flyttade äntligen in i nya lokalen under februari 2023 och kommer behöva ställa i ordning denna under året

Om civilförsvarsstämmor under verksamhetsåret

Distrikts- och förbundsstämmor sker vartannat år så inga stämmor gick av stapeln under 2022.

Under 2023 så är distriktsstämman för Stockholms län för närvarande planerad till den 23 maj i Danderyd, och förbundsstämman till den 14-15 oktober i Karlstad.

Förbundet har även beslutat att byta medlemssystem till ett system som är mer lämpat för frivilliga försvarsorganisationer.  Det anser vi i vår förening vara mycket lämpligt eftersom vi motionerade för sådant byte under förbundsstämman 2021.  Vi tror att medlemskommunikationen kommer att kunna förbättras när det nya systemet är på plats.

Årsmöte 2021 hölls i pandemibegränsad omfattning, den 18 maj 2021 digitalt på Zoom

Verksamheten har under verksamhetsåret fortsatt varit annorlunda pga. pandemin.

Våra aktiviteter under året inom Danderyds Civilförsvarsförening har trots pandemin varit några.

Danderyds demokratijubileum – Föreläsning om påverkansoperationer

I samband med Danderyds kommuns demokratijubilum under året genomförde Kristna Sandklef en spännande föreläsning den 9 september på Café Träffpunkten i Enebyberg.

Möte med nya förbundsordföranden, Ammi Dahlman

Den 7 december bjöds medlemmar på Boeuf Bourguignonne i samband med att vår nya förbundsordförande berättade om sina visioner och totalförsvar.

Krisberedskap

Föreningen, tillsammans med distriktet har i några digitala forum gjort presentationer ”Om Krisen eller Kriget Kommer”, som MSB distribuerade i början av sommaren 2018. Broschyren är högaktuell för tillfället.

Agenda: ”Om Krisen eller Kriget Kommer”

• Civilförsvarsföreningen i Danderyd – Presentation

• Bakgrund – det Totala Försvaret

• Vi stärker vårt försvar igen

• Vad gör vi, Danderyds Civilförsvarsförening?

• Vad kan du göra?

• Bra och ha krislåda – vi visar bra att ha

• Frågor och svar

Medlemmar har deltagit i digitala föreläsningar om cybersäkherhet anordnade av distriktet.
Danderyds Civilförsvarsförening och speciellt våra FRG:are har haft ett nära samarbete med övriga norrortsföreningar, (Danderyd, Järfälla, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm).

Danderyds FRG tillsammans med Upplands-Bro och Upplands Väsby har tagit över ledarskapet för FRG Norr.

Flytt till ny lokal

Vi kommer äntligen flytta under våren 2022, till en mer permanent lokal, en beredskapslokal.

Olika civilförsvarsstämmor under verksamhetsåret

Vartannat år håller Civilförsvarsförbundet distriktsstämma för Stockholms läns civilförsvarsföreningar samt förbundsstämma för hela Sverige. Distriktsstämman hölls den 19 augusti 2021 och förbundsstämman den 27-28 november i Sollentuna.
Några noteringar från förbundsstämman:
Stockholm lämnade ett signifikant fotavtryck i positiv och demokratisk anda efter stämman. Ombud från Danderyd på stämman var Fredrik Näslund, Leo Smidhammar och Martin Jonasson.
Alla stockholmsombuden väl förberedda och bidrog på sina respektive förtjänstfulla sätt.
Leo Smidhammar från oss gjorde signifikanta talarstolsinsatser under debatterna. Bland annat, mycket viktigt, att föreningar även fortsättningsvis bestämmer sina egna medlemsavgifter enligt sina unika förutsättningar.

Förbundet bytte även förbundsordförande till Ammi Dahlman.

Vi motionerade för att förbundet utvecklar sina positioner och tar ledarskap för det nya totalförsvaret. Vi känner att stämman var lyhörd för vårt debatterande. Frågorna vi väckte är signifikanta för förbundets framtid och förbundsstyrelsen vet nu vad som behövs.
Samtliga Stockholmsombuden deltog och debatterade i olika påverkanstorg och bidrog till våra förhandlingsframgångar under stämman.

Det nya medlemssystemet håller på att ”mogna” och en ny hemsida för Civilförsvarsförbundet är på gång inom kort. Den nya civilbutiken har öppnat.

Vi ser fram emot arbetet med den nya förbundsstyrelsens lyhördhet för föreningars och distrikts behov och att vi får se ett nytt kapitel i Civilförsvarsförbundets historia.

Krisberedskapsveckan 2021

Under Krisberedskapsveckan (v39 2021) deltog våra eminenta FRG:are med vårt tält och informationsmaterial utanför Stora Coop Enebyängen den 28 och 29 september samt utanför Mörby centrum den 30 september och 1 oktober. På grund av Folkhälsomyndighetens pandemiregler fick vi ej stå inuti affären. Jämfört med tidigare år hade vi färre besökare vid Enebyängen. Vid utvärderingen den 7 oktober beslöt vi att vid beredskapsveckan nästa år ska vi prioritera Mörby centrum. Vi hade även digitala aktiviteter under veckan.

HLR och stoppa blödning

Den 22 november fick vi lära oss hur vi ska stoppa livshotande blödningar samt repetition av HLR. Instruktören delgav oss även sina praktiska erfarenheter från ambulansverksamheten.

FRG Norr

Våra FRG:are har haft ett nära samarbete med övriga norrortsföreningar, (Danderyd, Järfälla, Solna-Sundbyberg, Täby-Österåker, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Vaxholm).
Danderyds FRG tillsammans med Upplands-Bro och Upplands Väsby har tagit över ledarskapet för FRG Norr, enär Sigtuna inte mäktade med sitt åtagande.
FRG Norr genomförde under hösten en grundutbildning med deltagare från Danderyd.

Kontakta oss

Ordförande

Fredrik Näslund

Adress: Box 2005, 182 02 Danderyd

Vice ordförande samt Webbansvarig

Leo Smidhammar

Adress: Box 2005, 182 02 Danderyd