Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund

Förbund, distrikt och föreningar

Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010

Reviderade av förbundsstämman den 27–28 november 2021

§ 1 ÄNDAMÅL

Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande frivillig försvarsorganisation. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. All verksamhet bygger på vår gemensamma värdegrund.

Förbundets mål är säkerhetsmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som samhället.

Förbundet verkar för att stärka demokratin och människovärdet samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

§ 2 VERKSAMHET

Förbundet utgör en del av totalförsvaret och är verksamt inom områdena trygghet, säkerhet och överlevnad utifrån den enskilda människans behov och förutsättningar.

Förbundets verksamhet omfattar:

 • Opinionsbildning för ett tryggt och säkert samhälle.
 • Information och utbildning för att stärka människornas förmåga att förebygga och hantera utsatta lägen.
 • Insatser i samband med olyckor och kriser i samhället.
 • Uppdragsverksamhet som främjar förbundets ändamål.

§ 3 MEDLEMSKAP

Medlem är den person som betalt medlemsavgift. Medlemsavgiften består av föreningens avgift och av stämman beslutad avgift till förbund och distrikt.

Medlem är den person som betalt medlemsavgift. till Sveriges Civilförsvarsförbund. Medlemmen kan välja att vara ansluten till en lokal Civilförsvarsförening eller att vara ansluten till Civilförsvarsförbundet centralt.

Juridiska personer som ställer sig bakom Civilförsvarsförbundets verksamhet kan beviljas stödjande medlemskap utan rösträtt.

Medlem som trots påminnelse, inte betalt sin medlemsavgift innan verksamhetsårets slut förlorar sitt medlemskap.

Betalande medlem omfattas av Civilförsvarsförbundets försäkringar.

Medlem som motarbetar Sveriges Civilförsvarsförbunds ändamål eller agerar på sådant sätt att dess anseende kan skadas får uteslutas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörd förening.

§ 4 CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Civilförsvarsförening, nedan kallad förening, är en av förbundsstyrelsen godkänd förening, vars geografiska område i regel omfattar en kommun.

Annat geografiskt område kan fastställas av förbundsstyrelsen på förslag av berörda föreningar.

§ 5 DISTRIKT

Distrikt är ett samverkansorgan för civilförsvarsföreningarna inom ett län eller det område som fastställs av förbundsstyrelsen i samråd med berörda föreningar.

§ 6 BESLUTANDE ORGAN

Högsta beslutande organ är

 • för förbundet -förbundsstämman
 • för distriktet   – distriktsstämman
 • för föreningen – föreningsstämman

§ 7 VERKSAMHETSÅR

Förbundets, distriktens och föreningarnas verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 8 VALBARHET

Valbar till ombud vid förbundsstämma, distriktsstämma samt ledamot i förbunds-, distrikts- eller föreningsstyrelse och till ersättare för dessa är varje /fullt betalande/medlem i förbundet.

Den som är tillsvidareanställd av förbund, distrikt eller förening får inte väljas till ombud vid stämman eller till ledamot av styrelse på distrikts- eller förbundsnivå.

Revisor får inte väljas till ombud vid stämma eller medlem av styrelse där den är vald som revisor.

§ 9 HEDERSMEDLEM

Ordinarie stämma kan på förslag av respektive styrelse utse särskilt förtjänt person till hedersmedlem i förbundet är avgiftsbefriat.

§ 10 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av stadgarna kan lämnas av förbundsstyrelsen, distrikt eller förening samt av enskild medlem som motion.

Stadgeändring för förbundet kan endast beslutas på förbundsstämma. För besluts giltighet fordras beslut på ordinarie stämma med minst fem sjättedels majoritet eller med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande stämmor med minst två månaders mellanrum och där en av stämmorna skall vara ordinarie.

§ 11 TVISTER

Tvister rörande tolkningen av stadgarna avgörs av förbundsstyrelsen.

Andra uppkomna tvister inom förbundet, som inte kan lösas på annat sätt, kan avgöras av allmän domstol.

§ 12 FÖRBUNDSSTÄMMA

 1. Förbundsstämman består av ombud, nominerade av civilförsvarsföreningarna och valda av distriktsstämman.
 2. Varje distrikt utser två ombud. Därutöver fördelas 75 ombud proportionellt mellan distrikten i förhållande till de i varje distrikt ingående föreningarnas medlemsantal vid kalenderårsskiftet närmast före ordinarie stämma.
 3. Ombud och ersättare för dessa väljs för tiden från och med samma års ordinarie stämma och intill nästföljande ordinarie stämma.
 4. Stämman är beslutsmässig när fler än hälften av ombuden är närvarande.
 5. Ordinarie stämma hålls vartannat år senast den 15 oktober.
 6. Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om förbundsstyrelsen finner sådan nödvändig, eller revisorerna så påkallar, eller då minst en femtedel av civilförsvarsföreningarna begär det.
 7. Tid och plats för stämman beslutas av förbundsstyrelsen.
 8. Kallelse till stämma utfärdas skriftligen av styrelsen till distrikten och föreningarna:
  • till ordinarie stämma senast nio månader före stämman, och
  • till extra stämma senast en månad före stämman.

  Ärendelista och övriga handlingar översänds till ombuden, distrikten och föreningarna:  för ordinarie och extra stämma senast tre veckor före stämman.

 9. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet utom för ärenden enligt § 10 och § 20.Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs.

  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordföranden inte har rösträtt sker lottning.

  Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.

  Vid sluten omröstning ska valsedel innehålla högst det antal namn på personer som ska väljas, annars är rösten ogiltig.

 10. Röstberättigade vid stämman är närvarande ombud.
  Ombud, som är styrelseledamot eller ersättare för sådan, får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Varje medlem i förbundet har närvarorätt vid stämman.
  Styrelseledamot och revisor samt ersättare för dessa, som inte är ombud, har yttrande- och förslagsrätt.

§ 13 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRBUNDSSTÄMMA

 1. Vid stämman ska följande ärenden tas upp:
  1. Upprop och fastställande av röstlängd.
  2. Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.
  3. Val av ordförande och två vice ordförande för stämman.
  4. Val av protokollförare för stämman.
  5. Val av två personer som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet samt val av tre rösträknare.
  6. Godkännande av ärendelistan samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 19.
  7. Val av fem personer som beredningsutskott.
  8. Behandling av förbundsstyrelsens årsredovisningar för de senaste verksamhetsåren.
  9. Behandling av revisorernas berättelser för samma tid.
  10. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt bokslutsdisposition för de senaste verksamhetsåren.
  11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för den tid revisionen omfattar.
  12. Fråga om ersättning till förbundsstyrelsen, dess arbetsutskott och revisorer.
  13. Behandling av motioner.
  14. Fastställande av avgift till förbund och distrikt.
  15. Fastställande av verksamhetens inriktning och ekonomiska riktlinjer.
  16. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen.
  17. Val av styrelse och revisorer:
  18. ordförande
  19. förste och andre vice ordförande
  20. övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
  21. ersättare för ledamöterna och tjänstgöringsordning för dem
  22. revisorer och ersättare för dem
  23. Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning om högst fem ledamöter, varav en ordförande.
  24. Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen föreslagit förbundsstämman samt övriga ärenden.
  25. Ärenden, som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 13.3 nedan.
 2. Motion ska för att kunna behandlas vid stämman vara skriftlig och inkommen till förbundsstyrelsen senast fyra månader före stämman. Enskild medlem, förening och distrikt har rätt att lämna motion. Motion tas upp vid förbundsstämman med förbundsstyrelsens yttrande.
 3. Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan får tas upp till behandling om förbundsstämman enhälligt beslutar detta och det inte avser ändring av stadgar eller upplösning av förbundet.
 4. Nominering av personer för val enligt § 13.1 p 16 ovan ska ha inlämnats av distrikt eller förening till valberedningens ordförande senast fyra månader före stämman.
  Valberedningen har även rätt att själv föreslå kandidater.
  Tillsvidareanställd inom Civilförsvarsförbundet är inte valbar.
  Föreslagen person ska ha godkänt nomineringen.
  Uppgift om de nominerade personerna samt valberedningens förslag ska bifogas ärendelistan för stämman.
  Ersättare ska anges i den ordning de föreslås tjänstgöra.
  Vid stämman har ombuden rätt att till val föreslå annan person än av valberedningen föreslagen, under förutsättning att nomineringen inkommit till valberedningen enligt ovan.

§ 14 ÄRENDEN VID EXTRA FÖRBUNDSSTÄMMA

Vid extra förbundsstämma får endast följande ärenden förekomma:

 1. Ärenden enligt § 13.1 p 1 – 7 ovan.
 2. Behandling av ärenden enligt kallelsen.

§ 15 FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsstyrelsen har sitt säte i Stockholm.

Styrelsen består av ordföranden, förste och andre vice ordföranden samt ytterligare minst fyra och högst åtta ledamöter.

För ledamöterna får finnas högst fyra ersättare, valda i den ordning de ska tjänstgöra vid ledamots förhinder.

Ledamöter och ersättare nomineras enligt § 13 p 4 och väljs vid varje ordinarie förbundsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

Mandatperioden är två år. Omval får ske.

Ledamöternas ersättare har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstyrelsens sammanträden.

Förbundsstyrelsen har rätt att till sig adjungera utomstående att delta i sammanträden eller för behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.

§ 16 FÖRBUNDSSTYRELSENS UPPGIFTER

Förbundsstyrelsen är förbundets förvaltande och verkställande organ.

Förbundsstyrelsen har främst följande uppgifter:

 1. Verkställa förbundsstämmans beslut.
 2. Förbereda ärenden till förbundsstämman.
 3. Verka för utveckling av förbundets verksamhet.
 4. Ansvara för förbundets förvaltning.
 5. Fastställa verksamhetsplan och budget för varje verksamhetsår.
 6. Upprätta årsredovisning för varje verksamhetsår.
 7. Anställa och entlediga generalsekreterare och övrig nödvändig personal samt att träffa överenskommelse om löne- och anställningsvillkor.
 8. Fastställa instruktion för generalsekreteraren.
 9. Fastställa delegationsordning för arbetsutskott, ordförande och generalsekreterare.
 10. Pröva och besluta om förenings och distrikts bildande och upphörande.
 11. Utfärda anvisningar för verksamhetens bedrivande och fastställa villkor för ekonomiska ersättningar.
 12. Besluta om ekonomiska bidrag till distrikt och föreningar.
 13. Besluta om utmärkelser.
 14. Besluta om uteslutning av medlem ur förbundet, distrikt eller förening.

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller om minst en tredjedel av ledamöterna i förbundsstyrelsen begär det. Kallelse ska utfärdas senast två veckor före sammanträdet.

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av ledamöterna inklusive tjänstgörande ersättare är närvarande.

Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde ska protokoll föras, justeras av ordföranden och ytterligare en tjänstgörande ledamot.

Förbundsstyrelsen har rätt att delegera vissa uppgifter till utskott och ska då besluta om delegationsordning för dessa.

§ 17 GENERALSEKRETERAREN

Generalsekreteraren är förbundets högste tjänsteman.

Generalsekreteraren har arbetsgivaransvaret för personal anställd av förbundet.

§ 18 FIRMATECKNING

Förbundets firma tecknas av den eller de personer förbundsstyrelsen utser.

Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av förbundsstyrelsen för förbundets räkning inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning belasta förbundet tillhörig egendom eller placera förbundets medel eller bevilja lån.

§ 19 REVISION

För granskning av förbundets räkenskaper och förvaltning ska finnas två revisorer och två ersättare. Av dessa ska en ordinarie och en ersättare vara auktoriserade revisorer. Val sker vid varje ordinarie förbundsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

Räkenskaper och övriga för revisionen nödvändiga handlingar ska överlämnas till revisorerna i så god tid att handlingarna och revisorernas berättelser är klara senast fem veckor före förbundsstämman.

Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid förbundsstämman samt vid förbundsstyrelsens sammanträden. De ska underrättas om sammanträdena.

§ 20 UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

För förbundets upplösning fordras beslut av två på varandra följande förbundsstämmor med minst en månads mellanrum, varav den ena stämman ska vara ordinarie. För att beslutet ska vara giltigt krävs minst fem sjättedels majoritet vid båda stämmorna.

Sveriges Civilförsvarsförbunds kvarvarande tillgångar ska överlämnas till ett ändamål som överensstämmer med förbundets ändamål. Förbundsstyrelsen lämnar förslag till stämman om detta.

§ 1 ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION

Distriktet är ett samverkansorgan för civilförsvarsföreningarna, nedan kallade föreningarna, inom verksamhetsområdet.

Distriktet ska stödja föreningarna och verka för genomförande av förbundets uppgifter och mål.

Saknas det förening i en kommun ansvarar distriktet på lämpligt sätt för verksamheten.

§ 2 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

För distrikt gäller Sveriges Civilförsvarsförbunds stadgar §§ 1 – 11.

§ 3 DISTRIKTSSTÄMMA

 1. Distriktsstämman består av ombud från samtliga föreningar i distriktet.
 2. Förening med upp till 50 medlemmar väljer ett ombud, de med 51–100 medlemmar väljer två ombud, de med 101–300 medlemmar väljer tre ombud och de med 301–500 medlemmar väljer fyra ombud. Därefter väljs ett ombud för varje påbörjat 300-tal medlemmar. Som medlemmar räknas de personer som fanns i det förbundsgemensamma medlemsregistret vid årsskiftet närmast före ordinarie stämma.
 3. Ombud och ersättare för dem väljs för tiden från och med samma års ordinarie stämma intill nästföljande ordinarie stämma.
 4. Stämman är beslutsmässig när fler än hälften av ombuden är närvarande.
 5. Ordinarie stämma hålls minst vartannat år och senast fyra månader före ordinarie förbundsstämma.
 6. Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om styrelsen, revisorerna eller majoriteten av distriktets föreningar begär det.
 7. Tid och plats för stämman beslutas av distriktsstyrelsen.
 8. Kallelse till stämma utfärdas skriftligen av distriktsstyrelsen till föreningarna:
  • till ordinarie stämma senast två månader före stämman.
  • till extra stämma senast en månad före stämman.

  Ärendelistan och övriga handlingar skickas till ombuden och föreningarna senast tre veckor före stämman.

 9. Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet utom för ärenden enligt § 10.
  Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordförande inte har rösträtt sker lottning.
  Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.

  Vid val genom sluten omröstning ska valsedeln innehålla högst det antal namn på personer som ska väljas, annars är rösten ogiltig.

 10. Röstberättigade vid stämman är närvarande ombud som registrerats.
  Ombud som är styrelseledamot, revisor eller ersättare för någon av dessa, får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen eller i val av revisorer eller deras ersättare.
 11. Varje medlem i förening inom distriktet har närvarorätt vid stämman.

  Distriktsstyrelseledamot och revisor och ersättare för dessa, som inte är ombud, har yttrande- och förslagsrätt vid stämman. Det samma gäller även för förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, generalsekreteraren.

§ 4 ÄRENDEN VID ORDINARIE DISTRIKTSSTÄMMA

 1. Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma:
  1. Upprop och fastställande av röstlängd.
  2. Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.
  3. Val av ordförande för stämman.
  4. Val av protokollförare för stämman.
  5. Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordförande justera protokollet.
  6. Godkännande av ärendelistan samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 16.
  7. Behandling av distriktsstyrelsens årsredovisningar för de senaste verksamhetsåren.
  8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid.
  9. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt bokslutsdispositioner för de senaste verksamhetsåren.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens förvaltning.
  11. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer.
  12. Beslut om antalet distriktsstyrelseledamöter och ersättare samt deras mandatperiod.
  13. Val av styrelse och revisorer: ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, ersättare för ledamöterna och tjänstgöringsordning för dem, samt revisorer och ersättare för dem.
  14. Det år ordinarie förbundsstämma äger rum, sker även val av ombud och ersättare för dem till förbundsstämman enligt förbundets stadgar § 12 p 1 – 3, samt nominering av personer till ledamöter eller ersättare för dem i förbundsstyrelsen, och till icke auktoriserad revisor och ersättare för denne.
  15. Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en ordförande.
  16. Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till stämman, av inkomna motioner samt av övriga på ärendelistan uppförda punkter.
  17. Ärenden som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 4.3.
 2. Motion ska tas upp på stämma med distriktsstyrelsens yttrande. Motionen ska skriftligen vara inkommen till styrelsen senast sex veckor före stämman. Enskild medlem och förening har rätt att lämna motion.
 3. Ärende, som inte tagits upp på föredragningslistan, får tas upp till behandling om stämman enhälligt beslutar detta och ärendet inte gäller ändring av stadgar eller upplösning av distriktet.
 4. Föreningars nominering av personer för val ska vara inkommen senast en månad före stämman till valberedningens ordförande.

  Valberedningen har själv rätt att nominera kandidater.

  Föreslagen person ska ha godkänt nomineringen.

  Uppgift om de nominerade personerna samt valberedningens förslag ska bifogas ärendelistan för stämman

  Ersättare ska anges i den ordning de föreslås tjänstgöra.

§ 5 ÄRENDEN VID EXTRA DISTRIKTSSTÄMMA

Vid extra distriktsstämma får endast följande ärenden förekomma:

 1. Ärenden enligt § 4.1 p. 1 – 5 ovan.
 2. Behandling av ärenden enligt kallelsen

§ 6 DISTRIKTSSTYRELSEN

Distriktsstyrelsen består av ordföranden samt ytterligare det antal ledamöter som stämman beslutat.

För ledamöterna ska finnas det antal ersättare som stämman beslutat.

Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med nästa ordinarie stämma.

Mandatperioden är högst två år. Omval får ske.

Ledamöternas ersättare samt förbundsanställda har yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden.

Distriktsstyrelsen har rätt att till sig adjungera utomstående att delta i sammanträden eller för behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.

§ 7 DISTRIKTSSTYRELSENS UPPGIFTER

Distriktsstyrelsen är distriktets förvaltande och verkställande organ.

Distriktsstyrelsen har främst följande uppgifter:

 1. Verkställa distriktsstämmans beslut samt efterleva de beslut som förbundsstämman fattar.
 2. Förbereda ärenden till distriktsstämman.
 3. Vara stödfunktion för föreningarna.
 4. Verka för utveckling av distriktet i enlighet med förbundsstämmans och förbundsstyrelsens beslut.
 5. Ansvara för distriktets förvaltning.
 6. Utarbeta en verksamhetsplan och en budget för verksamhetsåret.
 7. Upprätta årsredovisning för verksamhetsåret.
 8. Fastställa delegationsordning.
 9. Lämna yttranden, upplysningar och rapporter till förbundsstyrelsen.
 10. Saknas det förening för en kommun ansvarar distriktet på lämpligt sätt för verksamheten.

Distriktsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när minst hälften av antalet tjänstgörande ledamöter är närvarande. Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid sammanträde ska protokoll föras, justeras av ordföranden och ytterligare en tjänstgörande ledamot.

Distriktsstyrelsen har rätt att delegera vissa uppgifter till utskott och ska då besluta om delegationsordning för detta.

§ 8 FIRMATECKNING

Distriktets firma tecknas av den eller de personer distriktsstyrelsen utser.

Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av distriktsstyrelsen för distriktets räkning inköpa fastigheter, avyttra eller med inteckning belasta distriktet tillhörig egendom eller placera distriktets medel eller bevilja lån.

§ 9 REVISION

För granskning av distriktets räkenskaper och förvaltning ska finnas två revisorer och ersättare för dessa. Val sker vid varje ordinarie distriktsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma. Omval får ske.

Räkenskaper och övriga för revisionen nödvändiga handlingar skall överlämnas till revisorerna efter överenskommelse eller i så god tid att revisorernas berättelse är klara senast tre veckor före distriktsstämman.

Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid stämmans samt styrelsens sammanträden. De ska underrättas om sammanträdena.

§ 10 DISTRIKTETS UPPLÖSNING

Förslag om distriktets upplösning ska lämnas till förbundsstyrelsen av distriktsstämman. För att förslaget ska få lämnas fordras att det stöds av minst två tredjedelar av närvarande ombud. Vid distriktets upplösning tillfaller distriktets tillgångar Sveriges Civilförsvarsförbund.

§ 1 ÄNDAMÅL

Civilförsvarsföreningen, nedan kallad föreningen, ska inom sitt verksamhetsområde verka för att genomföra Sveriges Civilförsvarsförbunds uppgifter och mål.

§ 2 GEMENSAMMA STADGAR

För föreningen gäller Sveriges Civilförsvarsförbunds stadgar §§ 1 – 11.

§ 3 ORGANISATION

Föreningen ingår i Sveriges Civilförsvarsförbund och i det distrikt vars geografiska område omfattar föreningen.

§ 4 FÖRENINGSSTÄMMA

 1. Föreningsstämman består av närvarande medlemmar. Varje medlem har en röst. Som medlemmar räknas de personer som fanns i det förbundsgemensamma medlemsregistret vid årsskiftet närmast före ordinarie stämma.
 2. Ledamot eller ersättare i förbunds- eller distriktsstyrelsen, generalsekreteraren och har yttrande och förslagsrätt vid stämman.
 3. Stämman är beslutför med de medlemmar som är närvarande.
 4. Ordinarie stämma hålls senast den 31 mars varje år.
 5. Extra stämma hålls för behandling av visst ärende om styrelsen, revisorerna eller mer än en tredjedel av medlemmarna begär det.
 6. Tid och plats för stämman bestäms av föreningsstyrelsen.
 7. Kallelse till stämman samt ärendelista med nödvändiga handlingar skall av styrelsen sändas till medlemmarna senast tre veckor före stämman.
 8. Vid omröstning avgörs beslut med enkel majoritet utom för ärende enligt § 11.
  Omröstning sker öppet. Personval sker genom sluten omröstning om så begärs.
  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om ordförande inte har rösträtt sker lottning. Vid lika röstetal i sluten omröstning sker lottning.
  Vid val genom sluten omröstning ska valsedeln innehålla högst det antal namn på personer som ska väljas, annars är rösten ogiltig.
 9. Röstberättigade vid stämma är närvarande medlemmar.
  Medlem som är styrelseledamot, revisor eller ersättare för någon av dessa, får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller i val av revisorer eller deras ersättare.

§ 5 ÄRENDEN VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 1. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden tas upp:
  1. Upprop och fastställande av röstlängd.
  2. Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna.
  3. Val av ordförande och protokollförare för stämman.
  4. Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
  5. Godkännande av ärendelista samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 18.
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  7. Revisorernas berättelse.
  8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen.
  10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
  11. Fastställande av verksamhetsplan och ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret.
  12. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i föreningsstyrelsen samt deras mandatperiod.
  13. Val av styrelse och revisorer:
   Ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare för ledamöter och tjänstgöringsordning för dem, samt revisorer och ersättare för dem.
  14. Det år ordinarie distriktsstämma äger rum sker val av föreningens ombud och ersättare för dem till distriktsstämman, samt nominering av personer för val vid distriktsstämman.
  15. Det år ordinarie förbundsstämma äger rum sker nominering av personer för val till ombud till förbundsstämman samt personer för val vid förbundsstämman.
  16. Val för tiden till och med nästa ordinarie stämma av valberedning om minst tre personer, varav en ordförande.
  17. Övriga på ärendelistan upptagna ärenden.
  18. Ärende som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt § 5.3 nedan.
 2. Motion till stämman ska vara skriftlig och inkommen till styrelsen senast sex veckor före stämman. Varje medlem har rätt att lämna motion. Motion föreläggs stämman med styrelsens
 3. Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan, får behandlas om stämman enhälligt beslutar detta och ärendet inte gäller ändring av stadgar eller upplösning av föreningen.
 4. Valberedningen ska till stämman lämna förslag till varje personval. Ersättare ska anges i den ordning de föreslås tjänstgöra. Föreslagen person ska ha godkänt förslaget. Vid stämman har   medlem rätt att till val föreslå annan person än av valberedningen föreslagen.

§ 6 ÄRENDEN VID EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Vid extra föreningsstämma får endast följande ärenden förekomma:

 1. Ärenden enligt § 5:1 p. 1 – 3 ovan.
 2. Behandling av ärenden enligt kallelsen.

§ 7 FÖRENINGSSTYRELSEN

Styrelsen består av ordföranden samt de ledamöter som stämman valt. För ledamöterna ska finnas det antal ersättare som föreningsstämman beslutat. Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med nästa ordinarie stämma. Mandatperioden är högst två år. Omval får ske.

Ej tjänstgörande ersättare, samt revisor och ersättare för denna, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera person att delta i styrelsens sammanträden eller för behandling av visst ärende. Adjungerad person har yttranderätt, men inte rösträtt.

§ 8 FÖRENINGSSTYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen är föreningens förvaltande och verkställande organ.

Styrelsen har främst följande uppgifter:

 1. Verkställa föreningsstämmans beslut.
 2. Förbereda ärenden till föreningsstämman.
 3. Verka för utveckling av föreningens verksamhet.
 4. Ansvara för föreningens förvaltning.
 5. Till ordinarie föreningsstämma lämna årsredovisning, förslag till verksamhetsplan, medlemsavgift och ekonomiska riktlinjer.
 6. Samverka med andra aktörer.
 7. Till förbundet och distriktet redovisa de uppgifter som begärs.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst en tredjedel av ledamöterna begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när fler än hälften av tjänstgörande ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med öppen omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde förs protokoll, som justeras av ordföranden och ytterligare en tjänstgörande ledamot.

Styrelsen har rätt att delegera vissa uppgifter till utskott och ska då besluta om delegationsordning för dessa.

§ 9 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av den eller de som föreningsstyrelsen utser.

Firmatecknare får inte utan särskilt bemyndigande av föreningsstyrelsen för föreningens räkning köpa eller avyttra egendom eller med inteckning belasta föreningen tillhörig egendom eller för föreningens räkning uppta eller bevilja lån.

§ 10 REVISION

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper ska finnas två revisorer och ersättare för dessa. Val sker vid ordinarie föreningsstämma.

Omval får ske.

Räkenskaper och övriga för granskningen nödvändiga handlingar ska överlämnas till revisorerna i så god tid att revisorernas berättelse är klar senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.
Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid föreningsstämman samt styrelsens sammanträden. De ska underrättas om sammanträdena.

§ 11 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Förslag om föreningens upplösande ska av föreningsstämman överlämnas till förbundsstyrelsen med distriktsstyrelsens yttrande. För att förslaget ska få lämnas krävs att det stöds av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar.

Beslut om föreningens upplösning fattas av förbundsstyrelsen.

Föreningens tillgångar tillfaller då distriktet. Föreningens medlemmar förs över till geografiskt närliggande förening i samråd med berört distrikt.

I det fall en förening läggs ned, för att sedan omedelbart ombildas till en ny förening tillsammans med en eller flera andra civilförsvarsföreningar, ska berörda föreningars tillgångar överföras till den nybildade föreningen.