Värdegrund

Civilförsvarsförbundets värdegrund beslutad vid förbundsstämman 8-9 oktober 2011 i Linköping.

Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets
verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden
rangordnade i den angelägenhetsordning de anges:

 • Meningsfullhet
 • Säkerhet
 • Kunskap
 • Hopp
 • Ansvar
 • Mod
 • Respekt
 • Omtanke

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDETS VÄRDEGRUND
Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell, demokratisk och rikstäckande
frivilligorganisation. Förbundets mål är säkerhetsmedvetna människor, som genom sitt agerande stöder såväl individen som samhället.
Förbundet verkar för att stödja demokratin och människovärdet samt bidrar till en hållbar samhällsutveckling.”

Så står det i Civilförsvarsförbundets stadgar i ändamålsparagrafen (§1) Detta är syftet med all verksamhet i förbundet. För den nu aktuella verksamhetsperioden har förbundets fullmäktige 2009 beslutat att följande vision ska vara vägledande:

År 2015 är Civilförsvarsförbundet en väl känd kunskapsutvecklare och
samordnare av frivilligt lokalt arbete för individens säkerhet till vardags och vid kris.

När vi förverkligar denna vision vill vi att arbetet ska ske med respekt för vissa grundläggande värden. Förbundets grund är allas lika värde. Förbundet arbetar medvetet för jämställdhet mellan kvinnor och män och speglar den kulturella mångfalden i samhället. Vi ska alla försöka leva efter dem och se till att de präglar vårt praktiska arbete. Både medlemmar och allmänhet ska möta dem i förbundets verksamhet. Genom att konsekvent agera i enlighet med dessa värden bygger vi också upp en bild hos allmänheten av Civilförsvarsförbundet. Vi vill att allmänhetens bild av Civilförsvarsförbundet ska formas av dessa värden.

Vi vill ge dem vi möter:

 • Ett säkrare liv genom kamratskap, eget engagemang och egna upptäckter

Det första värde man ska känna av när man kommer till Civilförsvarsförbundet är värdet Meningsfullhet därefter följer värdena i den ordning de räknas upp:

Meningsfullhet
Definition:
Med meningsfullhet menar vi att vi ser mening med Civilförsvarsförbundets syften och mål och finner dem viktiga och stimulerande att vara på väg mot. Verksamheten blir meningsfull när vi alla är delaktiga i det som genomförs och viktiga beslut utformas därför i samarbete och dialog med varandra och våra målgrupper. Vår demokratiska grund gör att vi alla får sammanhang, medbestämmande och gemenskap i vår relation till Civilförsvarsförbundet.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi planerar vägen till målen på ett tydligt och begripligt sätt för alla medarbetare och
  medlemmar – så att alla kan berätta om vår organisation och verksamhet.
 • Vi aktivt bjuder in till information och samtal före viktiga beslut därför att vi vet att alla kan bidra.
 • Vi alltid försöker delta i Civilförsvarsförbundets aktiviteter. När vi går hem är vi nöjda och känner att vi har använt tiden väl.

Säkerhet
Definition:
Med säkerhet menar vi att vi förstår och har bra kontroll över egna praktiska situationer för överlevnad. Vi inser vilka nödsituationer och händelser som kan uppkomma för oss. Vi känner också att vi oftast kan hantera dem eller vet hur vi kan få hjälp. En sådan säkerhet ger oss trygghet och gör att vi mår bättre. Det innebär också att vi får kraft över att stödja andra människor som behöver vår hjälp.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi har en inriktning och ett mål för verksamheten som tydligt visar vår syn på säkerhet till vardags och vid kris för alla människor.
 • Vi utbildar och informerar i den omfattning vi har resurser till om att den enskilde har stora möjligheter till eget agerande.
 • Vi är själva förutseende och förebyggande då vi formar våra liv och agerar i vår närmiljö. Vi sprider detta förhållningssätt till andra.

Kunskap
Definition:
Med kunskap menar vi att vi skaffar fram relevanta fakta och väljer arbetsformer som ger oss förståelse för och gör oss förtrogna med de färdigheter som krävs inom vårt verksamhetsområde.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi strävar efter de bästa förutsättningarna för arbetet mot våra mål genom utbildning och utvärdering.
 • Vi söker ständigt finna och erbjuda den bästa tillgängliga kunskapen inom vårt verksamhetsområde.
 • Vi sprider kunskap och påverkar omgivningen så att den enskilde utvecklas och allt bättre kan hantera situationer när färdigheterna behövs.
 • Vi är medvetna om att kunskap ständigt utvecklas och att vi därför ibland behöver ompröva våra ställningstaganden och det vi lär ut.

Hopp
Definition:
Med hopp menar vi att vårt arbete skapar en önskan och förväntan om en positiv utveckling och en känsla av engagemang till vardags och vid kris. Hoppet gör att vi ser möjligheter även i svåra situationer och ger oss kraft att agera.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi ger människor möjlighet att känna att de har förmåga att klara mycket mer än de tror och att de har stora inneboende gåvor.
 • Vi gör en bra insats för att vi tror på möjligheterna att lyckas med uppdraget. Det gör att vi känner glädje i utförandet.
 • Vi ser till att det finns utrymme för glädje och skratt också i svåra uppdrag.
 • Vi vet att det är viktigt att också kunna glädjas tillsammans och unnar oss att fira på ett enkelt och trivsamt sätt efter att ha utfört ett arbete.

Ansvar
Definition:
Med ansvar menar vi att vi ser till att det vi beslutat gemensamt också fungerar. Vi ingriper om vi märker att det inte sker. Vi inspirerar både oss själva och andra i samhället att ta tag i svårigheter och problem inom de
områden där vi har kunskap och erfarenhet.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi samarbetar för att genomföra de beslut som vi fattat inom Civilförsvarsförbundet och de uppdrag vi åtagit oss.
 • Vi noga följer verksamhetsrapporteringen och hjälper varandra om något håller på att gå snett.
 • Vi vet att svårigheter och problem kan dyka upp och ber om hjälp när vi märker att något inte fungerar.

Mod
Definition:
Med mod menar vi att vi öppet vågar ta ställning för det motsatta och obekväma när vi tror att det är positivt för vår organisation och det den står för. Vi kan bryta en tradition och ett invant mönster för att utveckla vår organisation och nå längre. Genom att vara modiga blir vi också framsynta. Vi följer med nyfikenhet med i samhällets utveckling. Och vi vågar ta första steget – utan att helt säkert veta var slutet och målet finns –
när vi bedömer att vår organisation behöver utvecklas.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi vill arbeta med våra gemensamma erfarenheter så att vi också vågar utmana samhället, myndigheter, och organisationer för att kunna nå eftersträvade mål.
 • Vi uppmärksamt följer hur samhället utvecklas och människors behov förändras så att vi tidigt kan anpassa vår verksamhet och ta fram ny utbildning och information. På så sätt får alla människor bättre möjlighet att ta ansvar för sin egen säkerhet och trygghet.
 • Vi vågar samtala om skillnaden mellan mod och dumdristighet.

Respekt
Definition:
Med respekt menar vi att vi handlar och uttrycker åsikter på ett positivt sätt och bemöter folk med öppenhet. Vi värnar om allas lika värde och arbetar mot all form av diskriminering. Att visa respekt är för oss att visa intresse, vara vänlig och tillmötesgående mot alla i vår omgivning men också att vara rak och uppriktig när det behövs. Vi vet att var och en av oss har en egen känsla och riktningsvisare inför livets beslut. Detta gör varje människa unik och hon vill utifrån detta fatta egna beslut och ta konsekvenserna av dem. Denna människans unika förmåga respekterar vi. Vi vet också att vi människor bara är en liten del av naturen. Även naturen kräver vår respekt och vi strävar efter handla så att den inte förstörs för kommande generationer.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade.
 • Vi tar reda på vad som ligger bakom en persons åsikter och/eller beteende innan vi accepterar eller förkastar.
 • Vi visar tillmötesgående och är lyhörda för olika behov.
 • Vi är flexibla och anpassningsbara i vårt arbetssätt.
 • Vi agerar medvetet för att undvika att minska på naturens resurser.

Omtanke
Definition:
Med omtanke menar vi att vi är lyhörda för var och ens behov. Vi försöker se hela människan och den situation hon befinner sig i för att kunna möta varandra öppet och med inlevelse. Vi visar förståelse och ödmjukhet. Vi är hjälpsamma.

Kriterier:
Vi vet att vi har värdet när:

 • Vi visar våra medmänniskor omtanke när vi utför våra uppdrag för att svara upp mot våra medlemmars och uppdragsgivares krav och förväntningar.
 • Vi känner att vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade. Vi agerar så att varje person känner att vi har sett och lyssnat på henne/honom i möte med oss.
 • Vi ger beröm i alla lämpliga situationer och hjälper varandra när det behövs.

Nedladdningsbart dokument