Historia

Civilförsvarsförbundet bildades år 1937. I år, 2022, fyller vi 85 år! Sidan är under uppbyggnad.

När Luftskyddsförbundet grundades 1937 stod andra världskriget för dörren. I Sverige var det en viktig principfråga att hålla luftskyddet borta från militären och undvika ”en icke önskvärd militarisering av samhället”.

Luftskyddsförbundet, som senare blev Sveriges Civilförsvarsförbund, bildades den 30 januari 1937 vid ett möte i överståthållarämbetets sammanträdesrum där Sveriges samtliga landshövdingar bjudits in till. Landshövdingarnas närvaro skulle ge organisationen status som ett organ understött av den folkvalda statsledningen. Man ville med detta även försöka undvika riskerna för militanta tendenser.

Lösningen blev en frivillig civil organisation med bred medlemsbas och förankring i den lokala demokratin. Redan första året bildades 21 länsförbund och i slutet av 1937 fanns 145 lokala föreningar.

Till sin första förbundsordförande i Luftskyddsförbundet valdes den då kände industrimannen och idrottsledaren, tidigare Asea-chefen direktör J. Sigfrid Edström. Edström innehade posten fram till årsmötet 1945.

1937 inrättades även Luftskyddsinspektionen, med stöd av luftskyddslagen som börjat gälla samma år. Luftskyddsinspektionen skulle utöva den centrala ledningen och övervaka landets luftskydd. Luftskyddet var en del av civilförsvaret och avsåg icke militära åtgärder för att försvåra anfall från luften samt begränsa eventuella åtgärder. Luftskyddet var organiserat ända ned till det enskilda hemmet, det så kallade hemskyddet. Luftskyddsinspektionen utbildade bland annat hemskyddsledare, hemskyddssamariter och brandvakter.