Civilförsvarsförbundet Hässleholm

Välkommen till Civilförsvarsförbundet i Hässleholm och Civilförsvarsföreningen i Hässleholm


 

Så här klarar du dig i tre dygn! 72 timmar. Läs mer på Förbered dig för kris (msb.se)

Hässleholms civilförsvarsförening är en ideell frivilligorganisation som verkar inom Hässleholms kommun.

Vi utbildar kommuninvånare i alla åldrar om risker i samhället, hur man förebygger olyckor och hur man handlar om man ändå drabbas.

Vi utbildar bl.a. i hjärt och lungräddning och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare. Vi förmedlar också hjärtstartare.

Den 1 Oktober kommer FRG Hässleholm att medverka vid kommun och räddningstjänstens öppet hus mellan kl. 12.00-15.00.

  • Programmet är inte helt spikat än, men förevisning av trafikolycka, olika barnaktiviteter, fika, information, förevisning av fordon och samverkans aktörer (ambulans, polis, FRG m.fl.) .
  • Troligen kommer även Sjöfartsverkets helikopter att vara på plats vid 14-tiden.

 

 

FRG – Frivilliga resursgrupper

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen och består av personer från olika frivilligorganisationer.

Det kan gälla bränder, större olyckor, översvämningar, skallgångskedjor eller att hjälpa till vid evakueringar. En Frivillig Resursgrupp kan också bistå med information, administration och andra praktiska uppgifter.

 

 

Frivilliga resursgrupper( FRG).

Här redogörs för en intressant uppgift för Civilförsvarsförbundet Hässleholms föreningsmedlemmar.

Hässleholms kommunstyrelse har beslutat att införa frivilliga resursgrupper( FRG) i kommunen.Hässleholms

kommun har gett Civilförsvarförbundet Hässleholm uppgiften att rekrytera,utbilda och organisera dessa frivilliga

resursgrupper( FRG).

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en frivillig resurs för kommunal krishantering och finns idag i huvuddelen av

Sveriges kommuner..Frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands när kommunledningen vid extra-

ordinära händelser bedömer att kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas.Civilförsvarsförbundet

Hässleholm har nu börjat rekrytera och i första hand riktar vi oss till våra egna medlemmar ur andra organisa-

tioner och föreningar bör ingå.FRG kommer att utbildas och övas för tänkbara insatser i enlighet med komm-

unens Risk-och sårbarhetsanalys.Vi räknar med att gruppen behöver bestå av ca 10 personer.Om insatsen

kommer att ha några dagars varaktighet behövs det ju avlösning och alla har kanske inte alltid möjlighet att ställa

upp som frivillig.Därför kan det behövas flera grupper.Exempel på där andra kommuner använt sin FRG är den stora skogsbranden i Västmanland,översvämningar i Halland och eftersök av försvunna pesoner.

DET KOMMER ATT STARTAS UPP EN NY GRUNDKURS FÖR NYA FRG:ARE Torsdag 28 september kl 18.30, RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÄSSLEHOLM.

Intresserade anmäler sig snarast till

Ordf: Bo Persson  070-9719915  hassleholm@civil2.se

VI HOPPAS ATT GRUPPEN KAN FYLLAS MED VÅRA EGNA MEDLEMMAR!

ANMÄL DIG DÄRFÖR NU.

 

 

Bo Persson Ordf

 FRG-kontakt Susanne Lotsfeldt.FRG ansvarig.

 

Hej intresserade kursdeltagare i FRG -grundkursen hösten 2023!
Varmt välkommen att delta i den planerade FRG-grundkursen med början i september 2023 fram
till slutet av året, då alla utbildningsmoment förhoppningsvis ska ha hunnits med.
Vi inbjuder och kallar intresserade till en informationsträff på Brandstationen/ Räddningstjänsten i
Hässleholm torsdagen den 7 september kl 18.30 för att informera om FRG, kommunens Frivilliga
Resursgrupp, kursupplägg mm.
Lämna gärna en intresseanmälan så vi kan kontakta dig innan informationsträffen.
Enligt önskemål från tidigare kursdeltagarna har grundkursen genomförts under ett par
torsdagskvällar per månad, kl 18.30 till senast kl 21.00 och i de flesta fall på Brandstationen/
Räddningstjänsten, Kommendörsgatan i Hässleholm, med ingång från entré på framsidan.
Enkel fika serveras vid alla kurstillfällena.
Grundkursen innehåller följande kursmoment fastställda av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap:
Grundutbildning 36 timmar
• Den Frivilliga Resursgruppen – uppgifter, organisation, avtal mm
• Livsmedelshantering – livsmedelshygien, reservvatten
• 30-minutersmetoden – mottagning och registrering av spontanfrivilliga
• Samhällets sårbarhet och våra möjligheter – hot och risker, grundbehov, hemberedskap
• Kommunkunskap – ledning och styrning, organisation, samverkan, RSA
• Krisinformation – information vid kriser, kommunens informationsberedskap, media
• Stabstjänst – stöd till kommunens krishanteringsorganisation
• Krishantering – att möta människor i kriser, reaktioner, stöd, POSOM
• Allmän brandkunskap – teori och praktisk brandsläckning
• Första hjälpen med HLR
• Kommunspecifik utbildning/övning (tillsammans med tidigare utbildad FRG-grupp)
• Skyddsrum (lokalt tillägg till kursplanen)
Skulle någon deltagare i grundkursen inte kunna delta vid något enstaka tillfälle kan detta
kursmoment tas igen vid en kommande grundkurs längre fram. Efter genomförd grundkurs kan du
ingå i kommunens Frivilliga Resurs grupp FRG och att skriva avtal med kommunen. Vid tjänstgöring
utgår ersättning enligt det sk RIB-avtalet samt ett försäkringsskydd. Avtalet med kommunen innebär
inte att man är tvungen att ställa upp vid en insats om man har förhinder.
Kravet för medverkan i den kostnadsfria grundkursen är att man är medlem i någon av våra 18
frivilliga försvarsorganisationer.
Nedan finns en tidsatt kursplan. Samtliga utbildningsmoment är inte slutligt bekräftade och
innehållet dessa kurstillfällen kan komma att kastas om beroende på när medverkande kan ställa
upp. Ni kan dock räkna med att angivna datum i huvudsak kommer att gälla.
Som en bonus inbjuder vi till information och kunskaps påfyllning från Länsstyrelsen om Civilt Försvar
lördag den 30 september kl 9.30 på brandstationen i Hässleholm. Vi får en allmän uppdatering om
vårt nya civila försvar med främst ett kommunperspektiv och hur detta kan inverka på hjälpbehov
från i vårt fall de frivilliga resurs grupperna. Skyddsrums frågan och storskalig utrymning berörs även.

Grundutbildning 36 timmar
Torsdag 28 september kl 18.30 (bekräftad tid)
• Samhällets sårbarhet och våra möjligheter – hot och risker, grundbehov, hemberedskap (Kajsa Hermansson, beredskapssamordnare Hässleholms kommun)
• Kommunkunskap – ledning och styrning, organisation, samverkan, RSA (Kajsa Hermansson)
• Krisinformation – information vid kriser, kommunens informationsberedskap, mediakontakter (Linda Färdig, kommunikatör Hässleholms kommun)
Lördag 30 september kl 09.30 (bekräftad tid)
• Civilt Försvar
Frida Sjöstedt och Marcus Björklund från Länsstyrelsen ger en allmän uppdatering om vårt nya civila försvar med främst ett kommunperspektiv.
Torsdag 12 oktober kl 18.30 (bekräftad tid)
• Livsmedelshantering – livsmedelshantering (Bengt Persson, instruktör Civilförsvarsförbundet)
• Den Frivilliga Resursgruppen – uppgifter, organisation, avtal, blankett- och materialgenomgång, hemberedskap mm (FRG-ansvariga, Hässleholms Civilförsvarsförening)
Torsdag 19 oktober kl 18.30 (bekräftad tid)
• Nödvatten, reservvatten och vattenhantering (Fredrik Velin, Hässleholm Vatten)
Besök hos Hässleholm Vatten, Norra Kringelvägen/Tippvägen
Torsdag 26 oktober kl 18.30 (bekräftad tid)
• Stabstjänst – stöd till kommunens krishanteringsorganisation (Bengt Persson, instruktör Civilförsvarsförbundet)
Torsdag 2 november kl 18.30 (bekräftad tid)
• 30-minutersmetoden – mottagning och registrering av spontanfrivilliga (Bengt Persson, instruktör Civilförsvarsförbundet)
Torsdag 16 november kl 18.30
• Allmän brandkunskap – teori och praktisk brandsläckning (Räddningstjänsten Hässleholm)
Torsdag 30 november kl 18.30 (bekräftad tid)
• Krishantering – att möta människor i kriser, reaktioner, stöd, POSOM (Matts Martinsson, präst Hässleholms församling)
Torsdag 7 december kl 18.30
• Första hjälpen med HLR (HLR-instruktörer, Hässleholms Civilförsvarsförening)
Lördag 21 januari 2024 kl 09.30 och/eller tidpunkt enl senare besked
• Skyddsrumsbesök och kommunspecifik avslutande utbildning/övning för hela FRG-gruppen
Med vänlig hälsning!
Bo Persson
ordf Hässleholms Civilförsvarsförening och FRG-ansvarig, tel 0709-719915
hassleholm@civil2.se

Civilförsvarets platsbesök på HLM Vatten 19 oktober kl.18:30

 

Hej!

Vi träffas på Tippvägen 1 i Hässleholm för att presentera en del av vår plan för nödvattenförsörjning vid kritiska händelser i kommunen.

Visning av vattentank, nödvattensläp och övrig utrustning som kan vara bra i krisläge samt presentation av PPT där vi visar delar av vår verksamhet för att kunna finna vägar att samverka framöver.

 

Övning för hela FRG-gruppen på ca 40 personer i Hässleholm preliminärt den 2 september under ledning av vår uppdragsgivare Hässleholms kommun

https://civil.se/kristianstad/hassleholm/2023/05/13/skyddsrumsbesok/SKYDDSRUMSBESÖK

 

https://civil.se/kristianstad/hassleholm/wp-content/uploads/sites/122/2023/03/SKYDDSRUM.pptx