Hearing om Frivilligorganisationernas samarbetskommittés remissvar

När utredningen Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap gick ut på remiss bestämde sig 17 frivilliga försvarsorganisationer för att skicka in ett gemensamt remissvar. Den 11 maj klockan 20.00-21.00 håller arbetsgruppen en öppen hearing om remissvaret.

Regeringen beslutade den 6 maj 2021 att ge en utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Utredningens uppdrag har sin bakgrund i ett försämrat säker­hets­politiskt läge i Sveriges närområde, vilket föran­lett en åter­upp­byggnad av det civila försvaret. Uppdraget har omfattat tre sak­områden; skydds­rum, utrymning och inkvarte­­ring.

I november 2022 lämnad utredaren sin rapport Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap, SOU 2022:57, till regeringen. Utredningen gör bedömningen att de fysiska konsekvenserna för civilbefolkningen i händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige generellt sett kan bli desamma eller likartade som de som befarades under kalla kriget och den hotbild som då gällde. Utredningens bedömning påverkas också i hög grad av det som hittills har kännetecknat det pågående kriget i Ukraina. I utredningen finns frivilliga försvarsorganisationers roll som stöd för att hantera processerna runt utrymning och inkvartering beskriven.

I början av 2023 lämnades utredningen på remiss och 17 av de Frivilliga försvarsorganisationer som bildar Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS) beslutade sig för att författa och skicka in ett gemensamt remissvar. FOS gav en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram förslag på remissvar som FOS kan ställa sig bakom och skicka in.

Arbetsgruppen har nu tagit fram ett slutförslag som bygger på frivilliga försvarsorganisationers förmåga och möjlighet att delta i större utsträckning än utredaren föreslår, samt att frivilliga och civilpliktiga båda behövs.

Delta på hearing om remissvaret

Den 11 maj klockan 20.00-21.00 håller arbetsgruppen en öppen hearing om remissvaret. Hearingen genomförs digitalt via Zoom. Alla som är nyfikna på remissvaret, som har någon ytterligare synpunkt eller fråga är välkomna att lyssna. Ingen anmälan krävs.

Meeting ID: 816 6638 2371
Passcode: 7Dw8ptj0