Försvarsutbildarna på flera coronauppdrag

Försvarsutbildarna har bidragit på många håll såväl med personal, kunskap som utrustning under Coronakrisen.

Försvarsutbildarna är en av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna. De har sina cirka 27 000 medlemmar fördelade över 23 regionala och 14 rikstäckande förbund där olika kompetensinriktningar samsas i ett gott samarbete med Civilförsvarsförbundet. Med support av Försvarsutbildarna har Stockholmsregionen nu manövrerat den stora mängd sjuktransporter som Coronaepedemien medfört under våren. Till och med slutet av juni ombesörjdes transporter av över 9000 covid-patienter av ett 80-tal sjukvårdare som Försvarsutbildarna rekryterat både från Hemvärnet och flygbolaget SAS, där  sjukvårdskunnig kabinpersonal blivit friställd under coronakrisen.

De patienter som transporterats är prio 4-patienter vilket innebär icke akuta sjuktransporter och transporterna sker i första hand mellan olika vårdinrättningar, eller till och från deras hem.

Sjuktransporterna som i folkmun döpts till Coronaexpressen är en samverkan mellan AISAB, ambulanssjukvården i Stockholm, Försvarsutbildarna och Samtrans som är ambulansenhetens inhyrda transportbolag där AISAB är uppdragsgivaren, Samtrans står för fordon och förare och Försvarsutbildarna ansvarar för projektledning, rekrytering, personalhantering och sanering av all utrustning. Under sommaren hoppas Försvarsutbildarna nu även att få bistå med sjötransporter, för att även kunna utföra transporter av de som befinner sig i Stockholms skärgård.

Men Försvarsutbildarna har bistått även på andra sätt. CBRN-förbunden, CBRN är förkortning för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) och nukleära (N) stridsmedel, har hjälpt Sjöfartsverket att kontrollera, sortera och packa skyddsutrustning som de skänkt till Socialstyrelsen och dessutom sett till att utrustningen kommer på rätt plats. Hos Kalmar och Upplands Krisstödsförbund har man dessutom stöttat med egen utrustning. I Kalmar har det handlat om att bistå med sjukvårdstält i anslutning till länssjukhusets akutintag och i Upplands Krisstödsförbund har  man skänkt en stor del av sin utrustning, bland annat bestående av sjukvårdstält, belysning med elverk, skyddsoveraller, skyddsmask 90, och tillhörande filter, skyddsdräkter och handskar, till region Uppsala och Akademiska sjukhuset. Även från Criscoms sida har man hjälpt till med två uppdrag inom kriskommunikation, vilket dels handlade om att göra omvärldsbevakning åt Länsstyrelsen i Uppsala och dels att förse Kronobergs län med kommunikationsplaner, strategier, analyser och medverkan på samverkanskonferenser.

Otaliga medlemmar från de frivilliga försvarsorganisationerna arbetar i olika uppdrag i skuggan av pandemin med ambitionen att bidra där det behövs.

Läs artikeln i Försvarsutbildaren om hur medlemmar gjort skillnad under coronaepedemin

 

Titta på TV4:s inslag om Coronaexpressen