Civilförsvarsförbundet nämns i ny rapport från Försvarsberedningen

Onsdagen den 20 december 2017 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Motståndskraft – inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 till försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvarsberedningen lämnar i rapporten förslag som innebär att totalförsvaret ges en förbättrad förmåga och uthållighet att hantera ett väpnat angrepp och krig på svenskt territorium samt situationer med så kallad gråzonsproblematik. Förmågan att motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet under tre månader samt krig under del av denna tid ska vara utgångspunkten för planeringen och grunden för totalförsvarets samlade förmåga.


Försvarsberedningen har betonat att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig roll i totalförsvaret. Genom att förmedla kunskap och kompetens, stärka engagemanget för totalförsvaret och utveckla samhällets funktionalitet under höjd beredskap och krig bidrar vi inom de frivilliga försvarsorganisationerna till det militära och civila försvaret. Detta stärker även krisberedskapen. Med engagerade, välutbildade och övade frivilliga ungdomar, kvinnor och män skapas en bredd och mångfald för att stärka totalförsvaret och möta de utmaningar som Sverige kan ställas inför. Tillsammans hjälper vi varandra allra bäst.

MSB kommer med stor sannolikhet att ge Civilförsvarsförbundet i uppdrag att påbörja planering av ett nytt ”hemskydd” under 2018. Detta är glädjande med tanke på vår roll i det dåvarande hemskyddet.

Försvarsberedningens rapport
Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
Rapporten i kortformat
Kortversion av Försvarsberedningens rapport (svenska)