MSB:s generaldirektör föreslås bli riksrevisor

Generaldirektören för MSB, Helena Lindberg, har av konstitutionsutskottet, KU, föreslagits som en av tre nya riksrevisorer. Ger riksdagen sitt godkännande tillträder hon på posten den 15 mars.

– Det är hedrande att få ett sånt uppdrag, även om det också hade varit spännande att få delta i det viktiga arbete MSB har under det kommande året. Nu kommer överdirektör Nils Svartz fortsätta leda MSB på den inslagna vägen framåt, tills regeringen har utsett en ny generaldirektör, säger Helena Lindberg.

Helena Lindberg ledde den utredning som var grunden till att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, bildades. Verksamheten från tre myndigheter, Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar samlades i en ny myndighet, som också fick nya uppgifter som tidigare ingen myndighet tidigare hade ansvarat för – bland annat det operativa uppdrag vid kriser som MSB har idag. Hon blev också MSB:s första generaldirektör vid starten i januari 2009.

Helena Lindberg har tidigare bland annat varit expeditions- och rättschef på Försvarsdepartementet och chefsjurist på Säkerhetspolisen. Hon har en bakgrund som domare och har bland annat tjänstgjort som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Hon har även arbetat en tid på Justitiedepartementet som kansliråd och enhetschef.

Intervju med Helan Lindberg i tidningen Civil