Sverige öppnar basläger i Haiti

Haiti drabbades hårt när orkanen Matthew drog fram i området för en tid sedan. Sverige kommer att hjälpa landet genom att öppna ett basläger tillsammans med andra medlemmar i International Humanitarian Partnership (IHP) för att underlätta arbetet för hjälparbetare från FN och EU. Lägret ska ge hjälparbetarna förutsättningar att hjälpa befolkningen i de mest drabbade områdena.

Baslägret kommer att ha allt det som behövs för hjälparbetarna så att de inte tar resurser från lokalsamhället. Det kommer därför att ha egen elförsörjning, egen vattenrening, mötes- arbets- och sovrum, kommunikationscentral och enklare matbespisning.

I denna IPH-insats deltar förutom Sverige även Danmark, Norge, Finland, Estland och Storbritannien. Sverige har sedan 7 oktober stöttat FN:s snabbinsatsteam (UNDAC, The United Nations Disaster Assessment and Coordination) med en behovsbedömningsexpert samt ytterligare sju personer som arbetar med bland annat vatten, sanitet, kommunikationslösningar och logistik. Sveriges insats finansieras med statliga anslag via Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och genomförs av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

2010 drabbades Haiti hårt av en jordbävning och hade ännu inte återhämtat sig från den när orkanen Matthew drog fram. Även då fanns Sverige på plats representerat av MSB och bidrog bland annat i återuppbyggnadsarbetet genom stöd med sanitet, miljö och avfallshantering.

Bild: Haiti efter jordbävningen 2010. Foto: United Nations Development