Krönika – FRG en samhällsresurs

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en användbar och samhällsnyttig resurs. Det har visat sig vid stora händelser såsom skogsbranden i Västmanland 2014 och flyktingsituationen 2015/16. Men inte bara där. Vid ett stort antal lokala händelser har FRG visat den gör skillnad genom att hjälpa kommunen att ta sitt ansvar gentemot kommuninvånarna. Insatsernas slag och omfattning varierar med behoven.

 

För kommuninvånarnas skull är det positivt att allt fler kommuner, som tidigare inte har FRG, nu har eller kommer att ha samtal med Civilförsvarsförbundet om denna förstärkningsresurs. FRG är ju en flexibel och därmed anpassningsbar resurs med ett brett användningsområde i kommunerna. Även två stora länsstyrelser har insett betydelsen av välorganiserade frivilliga och där pågår intressanta processer som jag räknar med att vi snart ska se konkreta resultat av.

 

Civilförsvarsförbundet är navet i FRG. Vi tog för drygt tio år sedan initiativet till FRG. Vi svarar för de utbildningar för FRG som MSB ger oss i uppdrag att genomföra. Förbundet bidrar också med en stor del av personalresursen i FRG. Civilförsvarsförbundet tar också vara på erfarenheterna för att kunna utveckla och ytterligare förbättra FRG.

 

Men inte nog med det. Civilförsvarsförbundet bedriver ett aktivt arbete för att etablera FRG i fler kommuner. Förbundet finns ju till för att bidra till den verksamhet som staten och kommunerna har ansvaret för med uppgiften att skydda liv, hälsa, egendom och miljö. 2016 finns ett 30-tal kommuner på den listan. Det är kommuner som själva visar intresse för FRG. Ofta möts Civilförsvarsförbundet av en påtaglig uppställning från kommunens sida när avtalade besök genomförs. Det tyder på att kommunen inser att FRG fyller en viktig funktion.

 

Jag vill passa på att påminna om att FRG behöver kompetenser av olika slag och att lämpliga medlemmar från alla frivilliga försvarsorganisationer ska tas emot med öppna armar. Den lokala förankringen, viljan och förmågan att på ett strukturerat sätt ta tag i det som behövs är det som har betydelse, inte medlemskapet i en viss frivilligorganisation.

 

Men allt är trots detta inte alltid frid och fröjd med FRG. Det räcker inte att vilja, förmågan och lämpligheten måste parallellt finnas med. På några håll har FRG förlorat kommunens förtroende. I ett par fall har ålderssammansättningen brustit genom att FRG:arna varit alltför åldersstigna för att vara trovärdiga. Visst kan även en senior göra nytta i FRG, men om nästan alla i gruppen är ålderspensionärer måste vi förstå att kommunen drar öronen åt sig. I ytterligare några fall har FRG-företrädarna uppträtt självsvåldigt eller på annat sätt olämpligt som gjort att kommunen har backat. I FRG ska man visserligen inte behöva stå med mössan i hand inför kommunen, men vi måste visa att vi klarar av att vara goda medspelare till kommunen. Att vara frivillig är en möjlighet att göra en betydelsefull samhällsinsats. FRG är dock ingen arena som lämpar sig för soloåkningar.

 

Tack och lov är misslyckanden av det slag som jag beskriver undantag, men det vore ansvarslöst och kontraproduktivt att inte lyfta fram även sådant som inte är bra. Jag vet vilken potential FRG har i små och stora sammanhang. Jag ser att FRG kan vara en plattform i ett nytt civilt försvar. Det skulle innebära hushållning med såväl människor som skattemedel. Civilförsvarsförbundet arbetar därför med att skapa medvetenhet om detta i regering och riksdag liksom i ansvariga myndigheter.

 

Jag vill ge er som bidrar till FRG:s närvaro och därmed samhällets krishanteringsförmåga en eloge för den tid och det engagemang ni lägger på FRG. Frivilliga drivs av att lösa uppgifterna och har förmåga att på ett ansvarsfullt tänka utanför boxen. FRG visar att den har sådana egenskaper. Det gör er oundgängliga i all svåra samhällssituationer.

 

Anders M. Johansson

Generalsekreterare