Första redovisningen från MSB om civilt försvar

I sin första redovisning till regeringen sammanfattar MSB hur planeringsarbetet för ett civilt försvar fortskrider inom myndigheten.

Exempel på konkreta resultat som MSB lyfter fram är nya förslag till risk- och sårbarhetsanalyser som även tar hänsyn till krigsfara och krig samt särskilda utbildningsinsatser MSB genomfört för andra myndigheter under 2015 och så här långt 2016.

MSB lyfter också fram utmaningar som bland annat hur privata företag ska involveras i planeringen framöver. Inte bara staten utan även företag har funktioner som i samhället som kan vara av stor vikt i händelse av kris eller krig.

Tillsammans med Försvarsmakten planerar MSB för en årlig totalförsvarsdag med start 2017.

Hur frivilliga och frivilligorganisationer ska involveras i arbetet nämns inte i rapporten, däremot allmänheten som mottagare av hjälp från myndighetshåll. Vid en större kris eller krig vet vi dock att de tjänstemän som finns i statlig eller kommunal hägn inte räcker till utan det behövs frivilliga insatser. Kanske kommer nästa rapport även att omfatta frivilliga? MSB ska från och med nu årligen rapportera till regeringen om hur arbetet med civilt försvar framskrider. Detta gäller även andra så kallat bevakningsansvariga myndigheter.