Bidrag till civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga

Regeringen har tillsatt en utredning om hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Till utredare har generaldirektör Gunnar Larsson utsetts.

– Det känns spännande att få vara med och ta fram förslag i den här riktningen. Det finns sedan länge ett stort behov att förändra det statliga bidragssystemet så att civilsamhällets organisationer mer långsiktigt kan planera sin verksamhet, säger Gunnar Larsson.

I uppdraget ingår att lämna förslag på hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga inom nuvarande system och inom befintliga anslagsnivåer. Det blir alltså inga mer pengar. Utredningen ska också, i dialog med myndigheter som berörs av detta, finna möjligheter som leder till förbättrad långsiktighet, förutsebarhet och enhetlighet. Utredaren ska undersöka och belysa hur mer långsiktiga stöd ska utformas utan att det civila samhällets organisationers oberoende försvagas.

Utredningen ska vara klar senast den 15 april 2017.