FOI studerar FFO

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) arbetar för närvarande med en studie av frivilligorganisationer, däribland frivilliga försvarsorganisationer (FFO). Syftet är att belysa möjligheterna att öka frivilligas medverkan i krisberedskapssystemet. Uppdraget kommer från Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Det är bra att den här studien genomförs. Civilsamhället visar ju gång efter annan att det gör skillnad i kriser och åtskilliga andra sammanhang och att det är en resurs.

FFO tillhör ett av de mest utredda verksamheterna med statligt stöd. Av alla utredningar och andra undersökningar av FFO, om genomförts de senaste 20 åren, har det däremot inte blivit mycket av. Jag dristar mig till att påstå att det inte främst beror på FFO. Staten och andra offentliga organ har inte tillräcklig förmåga att ta till sig och använda förstärkningsresurser. En kartläggning av myndigheters förmåga att samverka med frivilligresurser är därför väl motiverad.

Det stora undantaget är de kommuner som skaffat sig tillgång till Frivilliga resursgruppen (FRG). FRG var senast på banan i samband med skogsbränder, både på Gotland och i Kalmar län. Kommuner med FRG visar att den tar ansvar genom att bejaka att de egna resurserna omöjligt kan räcka till för alla möjliga krissituationer. Det är stort och gagnar medborgarna.