Frivilliginsatser är inget självspelande piano men ger bra utväxling för samhället

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att Civilförsvarsförbundet ska betala tillbaka 2,6 miljoner kronor inom det så kallade 2:4-anslaget. Civilförsvarsförbundet anser att beslutet är kontraproduktivt.

2:4 anslaget gäller utbildning till FRG, Frivilliga Resursgruppen, en frivillig förstärkningsresurs i den kommunala krisberedskapen. För att kunna utbilda till FRG måste det först finnas beslut från en kommun om införande av Frivilliga Resursgruppen. Att komma dithän kan vara ett långt arbete, som ibland till och med tagit flera år, där kommunen efterfrågar en mängd information om praktiska saker som avtal och annat men också vilka funktioner FRG kan hjälpa kommunen med. När väl beslut tagits om FRG krävs också insatser för att rekrytera medlemmar i grupperna. Allt detta krävs för att få till FRG och föregår själva utbildningsinsatsen.

Några större händelser där FRG varit behjälpligt, som skogsbranden i Västmanland och flyktingmottagandet, har visat på en del av allt det FRG kan åstadkomma för att underlätta för en kommun. Men det finns också mer vardagsnära saker som att hjälpa hemtjänsten att nå ut till brukarna vid kraftiga snöoväder eller köra ut rent vatten till skolor och äldreboende när det kommunala dricksvattnet förorenats.

Civilförsvarsförbundet har använt anslagsmedlen till både det arbete som föregår utbildningen och till själva utbildningen. MSB har beslutat att anslagen enbart får användas till själva utbildningarna och inte till något förarbete. Detta framgick av de nya allmänna villkor som 2014 skickades till Civilförsvarsförbundet. Ingen information gavs om att villkoren förändrats och därför utgick vi från att det var samma regler som tidigare år. I ansökningskedet bifogades dessutom regler som gav större handlingsutrymme för Civilförsvarsförbundet. Tidigare har MSB:s företrädare visat förståelse för allt behövligt FRG-arbete när uppdragen har kostnadsberäknats.

Civilförsvarsförbundet har förståelse för att personalförändringar inom MSB har gjort att de nya reglerna inte kommunicerats optimalt. Konsekvensen blev att MSB:s nya krav på att kunna tidsredovisa all nedlagd tid och varje enskild kostnad ned på uppdragsnivå inte kunde uppnås samt att förbundet fortsatte använda medel för det förberedande arbetet.

När MSB genomförde en revision hos de tre organisationer som har de största 2:4-uppdragen, varav Civilförsvarsförbundet är en, såg MSB att redovisningen inte skedde enligt de nya kraven och påtalade detta för Civilförsvarsförbundet. Förbundet påbörjade då ett arbete retroaktivt från 2014 för att dela upp kostnaderna ned på uppdragsnivå. Därefter gjorde MSB en analys och bedömde att 2,6 mkr, enligt MSB:s uppfattning, inte haft direkt koppling till genomförandet av utbildningarna för FRG (förberedande arbete vilket är en förutsättning för att det ska finnas FRG att utbilda till) och att de pengarna ska återbetalas.

– Vår bestämda uppfattning är att personalförändringar hos MSB haft betydelse och att regeländringarna egentligen inte alls kommunicerats till oss. Det har gjort att vi inte levt upp till de ökade kraven på långtgående detaljredovisning kopplade till varje utbildningsuppdrag. Nu har vi satt igång ett arbete där all arbetstid och alla kostnader ska detaljredovisas på varje uppdrag precis som i ett privat konsultbolag. Vi hoppas därmed kunna tillmötesgå de nya kraven. Vi tycker dock att de resurser som tas i anspråk för detaljredovisningen fortsatt kunnat läggas på omsorgen om FRG, som tidigare skett. Men vi måste följa de beslut MSB fattar, säger förbundsordförande Sven Lindgren.

– MSB:s beslut får konsekvenser för Civilförsvarsförbundet, hur är för tidigt att säga. Vi har fått erkänsla för vårt arbete i den svenska krisberedskapen, även från MSB. Det är inte bara en kursverksamhet Civilförsvarsförbundet bedriver. Men efter beslutet om återbetalning kan jag bara konstatera att vi varit för ambitiösa och det är inget som premieras, säger Sven Lindgren.

Civilförsvarsförbundet är bekymrat över hur förarbetet för FRG-utbildningarna framöver ska finansieras liksom efter- och utvecklingsarbetet. Förbundet för en dialog med MSB om detta.

– I grunden har vi en bra relation med MSB precis som vi haft med dess företrädare och andra myndigheter i över 75 år. Vi vet att det på senare tid inom statsförvaltningen ställs krav på allt mer detaljerad redovisning i olika sammanhang. Samtidigt konstaterar vi att den ökade administrativa bördan minskar resurserna till den verksamhet som verkligen gör skillnad, säger Sven Lindgren.

 

För mer information:

Sven Lindgren, förbundsordförande, 070-349 03 99.

 

Sveriges första Frivilliga Resursgrupp, FRG, startade 2004. Vid årsskiftet hade 145 kommuner FRG i drift och ytterligare 17 kommuner har tecknat FRG-avtal och påbörjat rekrytering eller gett grönt ljus till att rekrytering till FRG påbörjas. Civilförsvarsförbundet är motorn i FRG och har utbildningsansvaret. Deltagare i FRG är människor som vill göra en insats för samhället. För de som är medlemmar i en frivillig försvarsorganisation finansierar staten via MSB utbildningen. Den genomförs sedan av Civilförsvarsförbundet.