Brister i länsstyrelsernas krisberedskapsarbete enligt riksrevisionen

Ambitionsnivån för uppbyggnaden av ett civilt försvar måste tydliggöras för länsstyrelserna och medel för krisberedskap ska styras hårdare. Det är några av de slutsatser riksrevisionen har kommit fram till efter att ha granskat länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ska förbättra stödet till enskilda länsstyrelser i strategiska frågor.

Riksrevisionen har granskat om resurserna för den regionala krisberedskapen kan användas mer effektivt. Slutsatsen av granskningen är att länsstyrelsernas krisberedskapsarbete behöver förbättras. Bland annat har man funnit brister i finansieringen av krisberedskapsarbetet och vill att krisberedskapsanslaget ska styras hårdare, frekvensen av RSA (Risk- och sårbarhetsanalyser) ska dras ned och ambitionsnivån med civilt försvar enligt den försvarspolitiska inriktningen för 2016-2020 ska förtydligas samtidigt som regeringen ska se till att länsstyrelserna har tillräckligt med resurser för detta.

Länsstyrelserna får i uppdrag att utveckla arbetet så att det följer MSB:s kriterier för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, genomföra och delta i övningar i större utsträckning för att upprätthålla god krisberedskap i länen (exempelvis har några länsstyrelser inte övat på att överta det operativa ansvaret från kommunernas räddningstjänster), kvalitén på RSA ska höjas så att de i större utsträckning kan användas som underlag för beslut.

Riksrevisionen vill att MSB tar fram en samlad bild av hur kommunerna uppfyller kraven enligt lagen om skydd mot olyckor. MSB ska också förbättra stödet till enskilda länsstyrelser i strategiska frågor och det efter varje länsstyrelses förutsättningar.

Regeringen delar riksrevisionens övergripande slutsatser och konstaterar att man vidtagit åtgärder, som ligger i linje med riksrevisionens förslag: Mer långsiktighet i projekt där medel kommer från 2:4-anslaget Krisberedskap, RSA ska numera göras vartannat mot tidigare varje år och för att tydliggöra vad som förväntas av bevakningsansvariga myndigheter har man tagit fram särskilda anvisningar för återupptagande och planering av civilt försvar. Regeringen ska också se över finansieringen för olika uppgifter som ryms inom länsstyrelsernas ansvarsområden. Regeringen konstaterar samtidigt att de stora migrationsströmmarna gör att det finns begränsade resurser för utvecklingsarbete i närtid.

Foto: Christian Hagward

 

 

Rapporten i sin helhet kan läsas här: Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete