Både ock är ofta bra

Krishanteringssystemets nog så betydelsefulla underifrånperspektiv måste förenas med lösningar som samtidigt inkluderar en helhetssyn på behov och möjligheter. Underifrånperspektivet måste förenas med ett samhällsperspektiv. Det olika aktörer ansvarar för och levererar måste ofta hänga ihop och fungera i sammanhanget av varandra. Sverige är större än kommuner och myndigheter var för sig. Som ett exempel på detta kan jag nämna Rakel, kommunikationssystemet, där det har visat sig att det uppstår praktiska komplikationer till följd av att apparaterna ser olika ut, något som ger upphov till handhavandeproblem. Ett annat exempel är FRG. Även om FRG i första hand är en resurs för kommunen måste FRG kunna användas över kommungränserna och delen även över länsgränserna för att kunna sättas in där den gör störst nytta, dvs. skyddar och räddar liv, hälsa, egendom och miljö. Så har åtminstone medborgarna anledning att se på behoven. Det faktum att krisberedskapen ska vara grunden för det civila försvaret förstärker nödvändigheten av att kunna göra både ock.