Digital radio riskerar bli sämre i beredskapssammanhang

Regeringens planer på att släcka ned det analoga FM-nätet har fått Riksrevisionen att gå igång. Deras granskning visar att det finns betydande risker med den planerade övergången till marksänd digitalradio. Ett flertal frågor måste besvaras innan det FM-nätet släcks. Riksrevisionen föreslår att det blir kvar så att alla har råd att lyssna även framöver.

– Granskningen visar att det finns betydande risker som regeringen hittills inte har tagit hänsyn till. Det är viktigt att riksdag och regering får ett breddat kunskapsunderlag inför beslut om en eventuell övergång till digitalradio, säger riksrevisor Margareta Åberg.

Riksrevisionens granskning visar att tidigare utredningar underskattar en rad risker med övergången, bland annat för att regeringen i hög grad har låtit radiobranschen definiera problembilden. Vad medborgarna behöver och efterfrågar när det gäller framtidens radiolyssnande har till exempel inte analyserats tillräckligt. Utredningarna som har gjorts tar inte heller hänsyn till teknikutvecklingen och förändrade medievanor, framför allt hos unga. En stor majoritet av lyssnarna har redan tillgång till bredband och smarta telefoner, och därmed möjlighet att lyssna på radio via internet. Att byta ut alla FM-mottagare mot DAB+-mottagare blir dessutom kostsamt för hushållen och det finns en risk att lyssnarnas benägenhet att köpa nya radioapparater till både hus och bilar har överskattats.

Regeringen har inte heller analyserat övergången ur ett brett samhällsekonomiskt perspektiv. Den samhällsekonomiska skattning som Riksrevisionen har gjort visar att det är tveksamt om investeringen kan bli lönsam ens efter 50 år med den plan som föreligger.

Enligt Riksrevisionen har även tidigare tekniska bedömningar brister, framför allt kan ytterligare investeringar behövas för att DAB+ ska ge samma yttäckning som FM-nätet. Yttäckningen är viktig för att kunna lyssna på radio mobilt, till exempel i bil. DAB+-nätet riskerar därmed bli sämre ur beredskapssynvinkel. Enligt Riksrevisionen framstår det därför som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio.

Det analoga FM-nätet planeras släckas ned 2022. Rapporten kan laddas ned från Riksrevisionens hemsida, http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2015/Digitalradio–varfor-och-for-vem/