Frivilliga organisationer lyfts fram under världskonferens

Ett gott samarbete mellan offentliga aktörer, privata och frivilliga organisationer är ett av många mål som nämnts under årets Third World Conferance on Disaster Risk Reduction i Sendai, Japan. 

Det nya ramverket för katastrofriskreducering mellan åren 2015-2030 har sju tydliga mål som ska få världen att arbeta mer enat vid stora katastrofer. Detta har arbetats fram under Third World Conferance on Disaster Risk Reduction (DRR) i Japan där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges biståndsminister Isabella Lövin fanns på plats. 

Ramverket har idag sju tydliga mål: reducera antal döda och drabbade personer, reducera ekonomiska förluster och skador på kritisk infrastruktur, öka antal länder och kommuner med strategier för DRR, öka internationellt samarbete och stöd till utvecklingsländer och utökad tidig varning och information till allmänheten. Behovet av ett starkt ledarskap för ramverkets genomförande betonades också samt samarbete mellan samhällets olika aktörer. 

– Vi behöver investera mer i förebyggande åtgärder och mer i lokalt engagemang och vi måste bli mycket bättre på samverkan mellan alla aktörer, offentliga, privata och frivilliga. Jag upplever att allt fler har förståelse för det synsättet och det påverkar förstås på sikt möjligheterna att ramverket får den effekt vi kan hoppas på, sade Helena Lindberg, MSBs generaldirektör, under en paneldebatt. 

För Sveriges del innebär ramverket som ett stöd för det arbete som pågår med att utveckla förmågan för att arbeta förebyggande inför olyckor och kriser. 

Se Isabella Lövins tal på Third World Conferance on Disaster Risk Reduction