Parker inte att leka med

Flera parker och lekplatser i Stockholm ligger på giftiga marker. Det visar en markundersökning från miljöförvaltningen och företaget Geosigma, som nu vill att 13 parker ska undersökas närmare.

En markundersökning gjord av företaget Geosigma i regi av miljöförvaltningen visar att flera lekparker i Stockholm brister när det kommer till giftiga marker. På flera håll har bly och PAH:er – polycykliskan aromatiska kolväten – i förhöjda halter jämfört med Naturvårdsverket riktvärden för känslig markanvändning hittats och även kvicksilver samt miljögifterna PCB och DDT har påträffats i halter över riktvärdet.13 av de 25 parker som har undersökt kan innebära en hälsorisk för de som vistas i parkområdena enligt företaget Geosigma.

Anledningen till att flera halter är förhöjda beror troligen på nedfall av luftburna partiklar från vägar och avgaser men kan även komma från annat håll. Företaget Geosigma vill nu inom kort se en fördjupad riskbedömning för stadens parker.

Åtgärder som kan bli aktuella för att få bot med problemen kan vara att schakta bort förorenad jord eller att täcka ett förorenat område och så nytt gräs. I tre av de undersökta parkområdena: Trekanten, Ekensberg och Gulsippans parklek i Hässelby är åtgärder redan planerade.

Foto: Victor U www.flickr.com