Dags att prata klarspråk

Politikerna framhåller civilsamhällets betydelse för välfärden. Riksdagen beslutade redan år 2010 om en politik för det civila samhället för att stärka civilsamhällets möjligheter. Inom politikområdet försvar och krisberedskap framhåller riksdagen att frivilliga försvarsorganisationer som en kostnadseffektiv resurs. Människors skydd och säkerhet är en del av välfärden.

Mot den bakgrunden borde regering och riksdag intressera sig för hur det ser ut i verkligheten när de politiska besluten omsätts, dvs. när myndigheterna går från ord till handling. Som regel är det  ju myndigheterna som inför regeringen ansvarar för verkställigheten av de politiska besluten. De politiker som bemödar sig att sätta sig in i hur verkligheten ser ut kommer att finna att de inte känner igen sina egna beslut. Ideal och verklighet hänger inte ihop. Besluten får inte det genomslag som politiken sagt sig vilja ha.

Myndigheterna har nämligen en ökande tendens att se civilsamhället som utförare av myndighetsbeslut. Man har svårt att ta till sig att även aktörer utanför myndigheten kan se både behov och möjligheter, att det finns andra som har både insikter och idéer. I praktiken är myndigheters behov och samhällets behov dessutom inte nödvändigtvis detsamma.

För att kunna vara en väl fungerande samarbetspart till det offentliga, och kunna bilda effektiva kombinationer av insatser tillsammans med staten, behöver civilsamhällets organisationer ha en bas som är bredare än de statliga uppdragen. Det måste finnas förutsättningar för samhällsnyttiga aktiviteter som inte är uppdrag, men som ändå förtjänar att stödas, bl.a. av innovationsskäl, men kanske framför allt av den anledningen att utmaningen handlar om att ha förmåga att använda hela samhällets resurser. Samhället är större än staten och marknaden.

Ur ett demokrati- och välfärdsperspektiv ter sig den nuvarande situationen och utvecklingen oroväckande. Frågan är om politikerna är beredda att använda sina möjligheter att se till att deras egna beslut blir verklighet?