Skogsbrandutredningen bör fullföljas

Civilförsvarsförbundet har nåtts av uppgiften att regeringen avser att begränsa Skogsbrandutredningen, som genomförs av en särskild utredare. Det är den utredning som arbetar med att kartlägga hur arbetet med att släcka Sveriges största skogsbrand i mannaminne bedrevs. Utredningen ska enligt nuvarande direktiv också lämna förslag till förbättringsåtgärder. I bekämpandet av branden var många aktörer inblandade.

Civilförsvarsförbundet har mot den bakgrunden framfört följande synpunkt i ett brev till inrikesminister Anders Ygeman, som är den i regeringen som ansvarar för frågan:

”Planerna på att ge Skogsbrandutredningen ändrade  direktiv och därvid dels begränsa utredningen, dels ge en MSB i uppdrag att dra slutsatser av branden bör omprövas. Skälet för detta är att MSB i hög grad själv var delaktig i hanteringen av branden och dess konsekvenser.

Under Folk och Försvars igår avslutade konferens i Sälen hade företrädare för Civilförsvarsförbundet tillfälle att diskutera detta med flera olika offentliga aktörer. Samtliga dessa är av den uppfattningen att det är mest ändamålsenligt att skogsbrandutredningen genomförs enligt nu gällande direktiv för att säkerställa bästa möjliga resultat.”

Kommentar: Skogsbranden berör många, både direkt drabbade och andra. Det är många som har synpunkter på hur den hanterades. Många har i samband med branden också börjat reflektera över Sveriges krishanteringsförmåga. Just därför är det lämpligt att låta någon som inte hade med branden att göra genomföra utredningen. Civilförsvarförbundet bedömer att det skulle uppskattas, inte minst av de människor som drabbades av branden.