Få oroas av samhällsstörningar

Det finns en stor tilltro till samhällets räddningstjänst och ambulans. Samhällsstörningar som el- och vattenavbrott bekymrar medborgare mindre än trafikolyckor, kontokortsbedrägerier och inbrott. Det visar en ny enkätstudie om medborgarnas oro för brott, olyckor och samhällsstörningar. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste rapport om trygghet och säkerhet, har 44 800 personer mellan 18 och 79 år svarat på frågor som rör trygghet och oro för olyckor, brott och samhällsstörningar. Rapporten visar att fem av tio är oroliga för att drabbas av trafikolyckor följt av kontokortsbedrägeri och inbrott. Relativt många är även oroliga för att drabbas av misshandel, överfall, brand och fallolyckor.

Endast 20 procent uppger att de är oroliga för att drabbas av någon samhällsstörning som långvarigt elavbrott eller vattenavbrott. Undersökningen visar att nästan 25 procent angett att de varit med om ett avbrott i sin internetuppkoppling i mer än 24 timmar under de senaste fem åren. Drygt tio procent anger det samma när det gäller avbrott i den fasta telefonin samt avbrott i dricksvattenförsörjningen. 10 procent anger att de under samma tid varit med om ett långt elavbrott.

Studien visar också att de flesta litar på samhällets räddningstjänst och ambulans. Nio av tio uppger att de har ganska eller mycket stort förtroende för Sveriges räddningstjänst. För ambulanssjukvården är andelen åtta av tio. I samtliga kommuner är ambulansen och räddningstjänsten snabbare på plats än vad invånarna förväntar sig.

 

Fakta om studien:

Studien presenteras i rapporten Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2014, gjord av Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, Statistiska Centralbyrån, Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet och SOS Alarm AB.

För att läsa hela rapporten, tryck här.

Foto: IIIIbra 2007 www.flickr.com