Upp- och nedvända landet

Allt makt utgår från folket. Det är en hörnsten i Sverige. Vart fjärde år väljer vi ledamöter till riksdagen. Där säger de folkvalda – oberoende av partitillhörighet – att frivilliga försvarsorganisationer är en viktig och kostnadseffektiv resurs för Sveriges försvar och krisberedskap. Det har man sagt många, många gånger – våra folkvalda.

Men i Sverige har vi myndigheter som är självständiga. De brukar myndighetsföreträdare gärna upplysa om. Påståendet har viss giltighet, men inte mer. Myndigheter under regeringen lyder under regeringen.

Uppdrag som frivilliga försvarsorganisationer åtar (!) sig ska svara mot behov. Vilka behoven är avgörs av varje myndighet. Med rådande ekonomisk styrning har myndigheterna möjlighet att avgöra en organisations möjligheter att utvecklas och i slutänden existera. Detta står i direkt strid med en av de viktigaste av de principer som Sveriges riksdag samfällt beslutat om ska gälla i politiken för det civila samhället – självständighet. Detta har Civilförsvarsförbundet påvisat genom en utredning som en från oss helt fristående utredare genomfört. Den utredningen har jag överlämnat till MSB, försvarsdepartementet och riksdagens försvarsutskott. Rapporten finns i sin helhet pubicerad på denna hemsida.

Nu återstår att se om riksdagsbeslut och uttalanden betyder något i verkligheten eller om det bara är tomma ord. Givetvis måste en frivillig kunna visa att den har kompetens och erfarenhet samt engagemang att lösa olika uppgifter. Men att frivilliga ska behöva kämpa för att på riktigt tas tillvara i samhällsnyttig verksamhet är minst sagt uppseendeväckande. Ja, det är faktiskt upp- och nedvända landet. .