Att ta emot internationellt stöd

När ett land drabbas av en katastrof visar erfarenheten att några förutsättningar bör vara uppfyllda om hjälp från andra länder – internationellt stöd – ska kunna sättas in på ett effektivt sätt. För det första måste det drabbade vilja ha hjälp från andra landet, dvs. det måste finnas en insikt om att man behöver hjälp. För det andra måste man veta vad man behöver hjälp med. För det tredje måste det drabbade landet ha egen förmåga att organisera och leda även de internationella hjälpinsatserna. Enligt vad jag har erfarit är Polen och Turkiet goda exempel.

I betänkandet ”Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid” (SOU 2012:29) gjordes en genomlysning av de svenska förhållandena. Än så länge väntar förslagen på beslut och verkställighet. Måhända kommer det att finnas med i den krisberedskapsproposition som försvarsminister Karin Enström aviserat till 2014?