Frivilliga Resursgruppen en tillgång för varje kommun

I början av året träffades arbetsutskotten i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Civilförsvarsförbund, för att diskutera behovet av och formerna för frivilligorganisationernas medverkan i kommunal krisberedskap.

Den enskilda människan är ofta utsatt vid en kris. Ju fler kommuninvånare som skaffar sig mental och praktisk beredskap, desto robustare blir samhället. Varje år genomgår cirka 100.000 personer en utbildning genom Civilförsvarsförbundets försorg.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är en kommunal resurs som tar tillvara medborgarnas engagemang och möjligheter att bidra. Civilförsvarsförbundet har sedan 2004 uppdraget att stödja FRG genom att organisera FRG och utbilda de som deltar i FRG. Civilförsvarsförbundet ansvarar också för att FRG-verksamheten löpande kvalitetssäkras. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB har tagit ställning för en fortsatt uppbyggnad och utveckling av FRG. Numera finns FRG i 131 av Sveriges kommuner. Deltagarna i FRG kommer från Civilförsvarsförbundet
och andra frivilliga försvarsorganisationer, såsom Försvarsutbildarna, Bilkåren, Frivilliga Radioorganisationen, Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund och Svenska Blå Stjärnan.

För att FRG ska fungera bra krävs ett nära och förtroendefullt samarbete med kommunerna grundat i ömsesidiga avtal. FRG-verksamheten bör utformas med utgångspunkt från den enskilda kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Samarbetet förutsätter att FRG deltar i kommunens krisberedskapsövningar. En årlig uppföljning och kvalitetssäkring är nödvändig
och inbegriper även kommunens erfarenhet av FRG. Den initieras i normalfallet av Civilförsvarsförbundets verksamhetsledare.

Vi bifogar aktuell information med ytterligare beskrivning av FRG-verksamhet. Konkreta exempel från fyra kommuner visar hur FRG är ett stöd både till vardags och vid kris.
Läs: FRG special

Vår gemensamma rekommendation till landets kommuner är: Ta vara på kommuninvånarnas engagemang! Stöd befintlig FRG där den finns, hjälp till att bygga upp FRG där den saknas.

Sveriges Kommuner och Landsting               Sveriges Civilförsvarsförbund
Anders Knape                                             Sven Lindgren
Ordförande                                                  Förbundsordförande

Starta FRG? Kontakta Civilförsvarsförbundet, Box 2034, 169 02 Solna.
E-post: info@civil.se. Webb: civil.se. Växel 08-629 63 60.