Utökat uppdrag inom ”Energiprojektet”

Energimyndigheten har efter förslag från Civilförsvarsförbundet ansökt hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om ett utökat uppdrag i energiinformation. MSB har  godkänt ansökan som innebär att Civilförsvarsförbundet får 1 700 000 kronor till en utökad energiinformation. Utbildningschef Jan Alsander berättar mer.

Det är glada miner på utbildningschefen Jan Alsander. Ett stort uppdrag inom ”Energiprojektet” har nyligen tilldelats Civilförsvarsförbundet.

– Vi ska för de pengarna ta fram och genomföra lärarfortbildningar för lärare i åk. 4 – 6 och nå 10 000 elever med vår energiinformation. Vi ska i detta arbete även sprida information om det skolmaterial som finns på Energimyndighetens hemsida och visa hur vår energiinformation samspelar med den. Fortbildningen av lärare kommer i år bara att ske i en eller högst två kommuner. Totalt har vi alltså nu medel för att nå 30 000 deltagare i år, säger Jan Alsander.

För att få uppdraget genomfördes ett pilotprojekt med en erfaren energiinformatör.

– Carina Brage, som är en av våra instruktörer i Linköping, har en bakgrund inom skolan som lärare och verksamhetschef. Hon har under våren genomfört 35 energiinformationer i ett pilotprojekt riktat mot åk. 4-6. Syftet har varit att testa de tankar som ligger till grund för det utökade projektet samt anpassa innehåll och metoder till åldersgruppen och skolans styrdokument. Pilotprojektet visar att intresset för energiinformationen i skolan är stort både bland elever och lärare. För att komma in i skolan gäller det att visa lärarna att de har nytta av informationen i sitt arbeta att tillsammans med eleverna nå styrdokumentens mål. Det har Carina gjort på ett föredömligt sätt och vi ska se till att sprida den kunskapen vidare till våra instruktörer, fortsätter Jan.

Så här ser det tänkta projektet ut:

Del 1. 3 timmar
Fortbildning där vi visar hur lärarna kan arbeta med det material som finns på Energimyndighetens hemsida och vilket stöd det finns för detta i skolans styrdokument. Även kommunens energirådgivare deltar och visar hur lärarna kan dra nytta av energirådgivningen i sin undervisning. Lärarna får gruppvis i uppgift att efter fortbildningen genomföra olika moment i sina klasser. Detta arbete ska sedan redovisas under del 3.

Del 2. 1,5 timmar
Vi kommer ut med en instruktör till klassen och ger energiinformation till eleverna. Läraren deltar förstås och får på så sätt ytterligare ett stöd i att ta upp energifrågor i undervisningen.

Del 3. 3 timmar
Återträff med lärarna och redovisningar av uppgifterna från del 1. Diskussioner och nätverksbyggande.

Text: Jan Alsander