Överenskommelsen stödjer samverkan

Ett antal år har gått sedan regeringen tog initiativ till Överenskommelsen med organisationer inom det sociala området och Sveriges- kommuner och landsting, SKL. Civilförsvarsförbundet anslöt sig som en av de första.

”Överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting bygger på sex principer om samverkan: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald. Samverkan kommer att utvecklas utifrån parternas egna och gemensamma åtaganden och åtgärder.” Så står det på Överenskommelsens egen hemsida (www.overenskommelsen.se).

Överenskommelsen går i korta ordalag ut på att skapa tillit och öppna för samarbete mellan jämbördiga parter. En organisation får inte bara bli ett verktyg som om det vore en konsult en kommun tog in. det handlar i stället om att organisationer självständigt kan avgöra vad de kan bidra med utifrån dess värderingar och mål.

Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – Idéburna organisationer med social inriktning (tidigare Forum för frivilligt socialt arbete), säger så här:

–– Överenskommelsen är jättebra, det är nödvändigt att processerna kommer till stånd. Lokalt får processerna betydelse för att få med föreningslivet vilket betyder att man även får in socialt kapital och inte bara ett verktyg. Överenskommelsen är en plattform för samverkan mellan jämbördiga parter. Processerna är en modell för att skapa tillit genom seriösa samtal med föreningslivet.

Engagerade medborgare behövs

–Överenskommelsen är ett helt nytt och oprövat grepp, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson. Karaktären på den verksamhet vi arbetar med bygger på idéburet offentligt partnerskap. Det finns beroendeförhållanden mellan varandra.

Staten ansvarar för trygghet och säkerhet men klarar sig inte utan organiserade och engagerade medborgare. Det finns ett behov av ett offentligt partnerskap.

Civilförsvarsförbundet ser skydd och säkerhet som en av samhällets viktigaste uppgifter.

–– Finns det något viktigare än att skydda hälsa och liv? frågar Anders M. Johansson.

I krislägen gör medborgarna själva den största insatsen. Ju bättre alla är på att ta hand om sig själva ju bättre är förutsättningarna för det offentliga att hjälpa dem som inte fixar det. Lokalt finns stora möjligheter att dra nytta av Överenskommelsen. Där ska Civilförsvarsförbundet vara en aktiv part. I varje kommun behövs det en lokal part som håller i processen. Det kan vara vilken rikstäckande organisation som helst.

–– Styrkeläget varierar, ingen organisation är stark överallt. Därför finns det anledning att dra nytta av varandra, säger han.

Tidningen Civil hoppas kunna återkomma med exempel på lokala processer inom Överenskommelsen.

Text: Anders J AnderssonInformationsfilm om vad överenskommelsen är (besök overenskommelsen.se för fler filmer)