Stödstrukturer för lokalt frivlligt arbete

Du kan ta fasta på vilken idéburen organisation som helst med verksamhet över hela landet och konstatera att ingen har lika livaktig närvaro överallt. Det är fullt naturligt att det är så. Förhållandet får nu uppmärksamhet i en förstudie som Forum för frivilligt socialt arbete, där Civilförsvarsförbundet är medlem och jag vice ordförande, samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans ska genomföra med finansiellt stöd av regeringen.

Tanken är att förstudien ska leda till ett flerårigt utvecklingsprojekt, som ska syfta till att ta fram stödstrukturer för att skapa ett väl fungerande samspel mellan idéburna organisationer och kommunerna där medborgarperspektivet är i fokus. Det handlar om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett samhälle, som genomsyras av en generell välfärd och där såväl den offentliga som ideella resurserna tas till vara på ett hållbart sätt. Civilförsvarsförbundets verksamhet fokuserar på människors skydd och säkerhet. Det är en del av ett samhällets välfärdsfrågor – för övrigt en viktig del. Det är givetvis min förhoppning att förstudien och ett senare utvecklingsprojekt ska vara ett stöd även för den lokala närvaro som Civilförsvarsförbundets verksamhet förutsätter.

Förstudien kommer att ledas av en styrgrupp bestående av tre personer utsedda av Forum och lika många utsedda av SKL. I styrgruppen kommer jag att fungera som ordförande. Till sitt förfogande kommer styrgruppen att ha en projektgrupp.