Kallelse till Första hjälpen rådets årsmöte

Härmed kallas medlemmar och alla intresserade till Svenska Första hjälpen-rådets första ordinarie årsmöte!

Tid
Onsdag 18 april 2012, kl 14-16

Plats
Röda Korset, Hornsgatan 54, Stockholm

Årsmötet inleds med en öppen föreläsning/diskussion (mer information om detta kommer inom kort) och därefter hålls de formella årsmötesförhandlingarna.

Formalia om årsmötet
Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den 30 april. Motioner kan inlämnas av medlem och skall vara styrelsen tillhanda (lämpligen via e-post: info [a] forstahjalpen.org) senast 4 veckor före årsmötet. Endast frågor där motion inlämnats tas upp på årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse och motioner samt ev övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här på rådets hemsida senast 3 veckor före mötet.

Årsmötet skall enligt stadgarna behandla följande frågor:

Mötets behöriga utlysning
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justerare och rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelseledamöter samt suppleanter
Val av revisor/-er
Val av valberedning
Kommande årets verksamhetsplan
Motioner

För ytterligare frågor och anmälan:

Se http://forstahjalpen.org/