Samhällsintresset är högre än specialintresset – FRG-rapport

Under året har ett omfattande arbete gjorts för att utveckla konceptet frivilliga resursgrupper tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer. Ett flertal möten har genomförts och Kreafor har på uppdrag från Civilförsvarsförbundet genomfört enkätundersökningen ”Intresset för medverkan i frivilliga resursgrupper”

Enkäten omfattar frågor till de frivilliga försvarsorganisationerna, medlemmar som utbildats i FRG och medlemmar som inte utbildats i FRG. Totalt har 746 svar inkommit och nedan är några slutsatser:

  • De flesta organisationerna är positiva till FRG och dess funktion. De ser gärna att dess medlemmar ställer upp. Det finns dock några som inte tycker så och hellre vill att medlemmarna skall verka genom den egna organisationen vid utsatta situationer med behov av frivillig hjälp i samhället.
  • Utbildade och aktiva FRG-medlemmar och FRG-funktionärer är positivt inställda till verksamheten och dess funktion. De kan gärna hjälpa till att marknadsföra den vidare.
  • Icke FRG-utbildade utgör en god bas för nyrekrytering. Deras allmänna samhällsintresse är högre än deras specialintressen i organisationernas verksamhet. Deras beredvillighet till medverkan inom sådan verksamhet som FRG representerar är god.
  • Det är viktigt att inrättade FRG-grupper fungerar väl, har en bra kommunikation med kommunen, leds väl av ansvariga och ger en god gemenskap i utbyte mot de insatser som medlemmarna bidrar med.

Läs den fullständiga rapporten via länken nedan.

Relaterat material:
Rapport – Intresset för att medverka i frivilliga resursgrupper (103 sidor)
Frivilliga resursgrupper

Joel Sundberg