"Hängrännor i stället för stuprör"

Uttrycket brukar användas för behovet av att knyta samman viktiga samhällsfunktioner när det finns skäl att göra det. Många gånger görs insatser alltför skilda från varandra, trots att de i själva verket är beroende av varandra.

I Sveriges riksdag ansvarar t.ex. miljö- och jordbruksutskottet för dricksvattnet, vårt viktigaste livsmedel. Förvarsutskottet ansvarar för samhällets säkerhet och beredskap, en funktion som sätts på prov vid en allvarlig förorening av dricksvatten. Socialutskottet ansvarar för att det finns vårdresurser för de människor som blir sjuka av att ha ha fått i sig förorenat vatten. Hur kommunicerar de tre riksdagsutskotten med varandra för en optimal helhetslösning på de frågor som de olika ansvarsområdena för med sig? För att inte nämna de tre departement i regeringskansliet och de statliga myndigheter som berörs? Ur ett medborgarperspektiv är det givetvis angeläget att så sker.

Det behövs givetvis både hängrännor och stuprör för en ändamålsenlig lösning, men de de olika delarna måste vara noga fogade till varandra för att på bästa sätt fylla sin funktion.