Grundlagsskyddade rättigheter kränkta?

Att samtala med aktörer i andra länder är en självklarhet för stat, kommun och landsting. Det handlar ofta om att lära av varandra och om att bygga broar. När det gäller krishanteringsområdet bör detta vara en självklarhet, inte minst av den anledningen att kriser och katastrofer mera sällan begränsas av nationsgränser. 

Civilförsvarsförbundet har arbetat ganska länge med att bygga broar till systerorganisationer i andra europeiska länder. Det gjorde vi först med stöd av dåvarande Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), därefter stöddes vi av Krisberedskapsmyndigheten och Forum Syd. År 2008 fick vi finansiellt stöd av EU för våra lovvärda ambitioner. MSB har däremot inte bidragit med en krona till något EU-samarbete för idéburna organisationer, åtminstone inte till oss. Visserligen har MSB efter regeringsbeslut medverkat till att ett erfarenhetsutbyte genomförts inom ramen för den s.k. Hagadeklarationen. Denna omfattar emellertid endast Norden.

Civilförsvarsförbundet tar sig den självklara rätten att knyta egna kontakter med andra organisationer, utan att först be varken MSB eller annan myndighet om lov. Döm därför om min förvåning när jag häromdagen inför det nära förestående bildandet av European Cooperation Forum (ECF) delgavs ett brev mottagit av vår ungerska systerorganisation. Det var skrivet av en MSB-medarbetare och innehöll ett ifrågasättande av med vilken rätt Civilförsvarsförbundet ingår i den organisationskommitté som förbereder bildandet av ECF. Detta är uppseendeväckande och kanske mer än så. Att en statlig myndighet motarbetar en idéburen aktör är faktiskt anmärkningsvärt och något som måste lyftas fram.

Vad har MSB överhuvudtaget med saken att göra? Svaret är: Inte ett dugg! Civilförsvarsförbundet är en självständig organisation, ingen del av en myndighet. Vi har grundlagsskyddad rätt att fatta egna beslut som gäller oss själva. Civilförsvarsförbundet företräder inte heller någon annan organisation än sig själv i kommittén, dit vi har tagit oss av egen kraft utan en uns av medverkan av MSB. Det kanske är detta som stör MSB-handläggaren? Till ECF kommer alla ideella organisationer med inriktning på civil säkerhet och krishantering att kunna ansluta sig om man vill.

MSB har genom sitt brev visat upp en sida som för det första inte är förenlig med svensk grundlag, för det andra inte heller förenlig med politiken för det civila samhället och för det tredje inte ens förenlig med normal anständighet.

Civilförsvarsförbundet tycker att det är trist att detta från början utspelat sig bakom vår rygg. MSB hade rimligen inte alltför många svenska aktörer att välja mellan när det fick information om ECF och inte från början visste vilken organisation som tagit initiativet. Vi har fortfarande telefon och e-post som fungerar. MSB-handläggarens agerande vittnar dessutom om historielöshet och avsaknad av ett opartiskt förhållningssätt.

Om du är medlem i Civilförsvarsförbundet bör du känna stolthet över att Civilförsvarsförbundet inte viker ner sig utan tänker och agerar på ett självständigt sätt, precis så som våra folkvalda i riksdagen vill att vi ska göra.