Sälenkonferensen måste avmilitäriseras

Utdrag ur Sven Lindgrens debattartikel som publicerats i sin helhet på newsmill.se

Snart börjar Folk och Försvars Rikskonferens. Stora och viktiga frågor står på programmet: cyberhot, systemhotande brottslighet och FN:s förmåga till konfliktlösning, för att nämna några.

Det är passande ämnen för en konferens av detta slag, där stora delar av samhällets ledande företrädare för försvar och samhällsberedskap deltar. Det är bra att de lyfts fram, men risken är att vi tappar bort fundamentala välfärdsaspekter som gäller individers skydd och säkerhet.

Som ordförande i Civilförsvarsförbundet känner jag oro inför det faktum att frågor, som på ett omedelbart sätt och i vardagen berör landets befolkning, sällan eller aldrig diskuteras på Rikskonferensen. Jag syftar på den högst nödvändiga tillgången till vatten, mat, värme, sömn och information, dvs. våra mänskliga grundbehov. Det är behov som alltid måste tillgodoses över tid, oavsett hur det ser ut runt omkring oss. Möjligheterna att på alternativt sätt tillgodose behoven är större än vad allt fler människor idag känner till. Det gäller samtidigt även resurserna/reserverna. Behoven av stödjande lösningar är sannolikt underskattade idag, marginalerna är sannolikt små eller rentav obefintliga. Hela det civila försvaret har omstrukturerats, vilket närmast har skett i skymundan och endast utifrån en aspekt – den förändrade militära hotbilden.”

Sven Lindgren, ordförande

Sven Lindgren,
Förbundsordförande