Insatser mot utanförskap

utanförskap

Civilförsvarsförbundet jobbar aktivt med insatser mot utanförskap bland utomnordiskt födda invånare i Sverige. Nedan följer de insatser vi gör för att motverka utanförskapet samt de insatser vi jobbar för att komma igång med.

Motiv för vårt engagemang

• Utanförskap är ett hot mot demokratin och säkerheten.

• Utsatta människor är kraftigt överrepresenterade bland olycksoffren i Sverige.

• Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för att skydda och rädda liv och hälsa samt egendom och miljö. Allas insatser behövs för hållbara resultat.

Det här gör vi redan

• Arbetar för en ökad medvetenhet i den egna organisationen om betydelsen av ett inkluderande förhållningssätt till andra människor oavsett deras ålder, kön, religion, etnicitet etc. Vi är öppna för medlemskap och olika slags förekommande funktionärsuppdrag, t.ex. styrelseuppdrag och instruktörer. Vår strävan börjar ge resultat.

• Genomför målgruppsanpassade kurser i s.k. självskydd. Civilförsvarsförbundets självskyddskoncept heter ”Säkerhet till vardags och vid kris”. Hittills i år har vi nått 7 296 utomnordiskt födda personer, främst genom Sfi och Sfa, vilket motsvarar 18 % av samtliga kursdeltagare.

• Anordnar energiinformationer med fokus på hur man förbereder sig för och hanterar långvariga elavbrott. Här har vi hittills i år mött 2 817 personer med utomnordisk bakgrund, vilket motsvarar 14 % av samtliga deltagare.

• Lokalt genomför vi även andra uppsökande aktiviteter för att även öka de utomnordiskt födda invånarnas säkerhetsmedvetande, eftersom vi vet att de tillhör de mer riskexponerade människorna i landet.

• Strävar efter att få utomnordiskt födda människor engagerade i de frivilliga resursgrupper, FRG (förstärkningsresurser i samhällets krishanteringssystem), en verksamhet där Civilförsvarsförbundet är navet.

• Medverkar med processledare inom SIS, som arbetar med ett kvalitetssäkringsuppdrag åt Migrationsverket gällande säkerheten i asylförläggningar, särskilt i boendet.

• Gör Civilförsvarsförbundet tillgängligt som anordnare av olika slags arbetsmarknadsåtgärder i syfte att få fler människor i reguljära anställningar och i väntan på det erbjuda utvecklande och meningsfull sysselsättning.

Det här jobbar vi för att kunna gå igång med

• Civilförsvarsförbundet Stockholm kommer att delta i ESF-projektet ”Step by step” i samarbete med Livstycket, Tensta och Stockholms brandförsvar.

• Riktade insatser mot utsatta storstadsområden, främst Nordöstra Göteborg, och Rosengård, i nära samarbete med respektive kommun, polisen och andra lokala aktörer.