Varför vill MSB begränsa vår handlingsfrihet?

Jag har tidigare skrivit i denna blogg om ett förslag från FM och MSB om nya grunder för fördelning av organisationsbidrag till frivilliga försvarsorganisationer. Förslaget inkl. en omfattande reservation från Civilförsvarsförbundets förste vice ordförande, Leni Björklund, som deltagit i den arbetsgrupp som tagit fram förslaget, finns på denna hemsidas anslagstavla under fliken För medlemmar.

Om förslaget genomförs kommer Civilförsvarsförbundets fortsatta möjligheter att agera som obunden organisation i civilsamhället att kraftigt beskäras. Innebörden blir att MSB i praktiken kopplar ett grepp om oss som innebär att det nlir MSB som i realiteten styr Civilförsvarsförbundet. Vi reduceras till en utförare i stället för en röstbärare och mer självständig aktör. Det är tvärt emot vad som är innebörden av den proposition för det civila samhället som riksdagen beslutade om i mars 2010. Det bör uppmärksammas av såväl riksdagen som regeringen i den senares myndighetsstyrning. Regeringen vill nämligen att det obundna organisationsbidragets andel av det totala statliga stödet ska öka på bekostnad av mer detaljstyrda bidrag.

Det är anmärkningsvärt att arbetsgruppen inte tagit sig tid att pröva alternativ till sitt förslag. Det är som en del av detta anmärkningsvärt att helt civila organisationer buntas ihop med Försvarsmakten, som om MSB och FM har samma uppgifter. Det är rentav upprörande att företrädare för MSB anser att den enskildes egna åtgärder för säkerhet och samhällsberedskap är ett från samhällets krishanteringssystem separat rör som inte har mycket med varandra att göra. MSB egen rapport – Olyckor & kriser – visar på sambandet!

Civilförsvarsförbundet kommer att nagelfara förslaget och se till att det ges den uppmärksamhet som förbundet och medborgarna faktiskt förtjänar. Civilförsvarsförbundet är ju den frivilliga försvarsorganisation som av egen kraft drivit utvecklingen så ,att förbundet är en idéburen organisation i samklang med sin egen tid., dvs. väl anpassad till aktuella hot och risker. Förbundet är också den organisation som med uthållighet och kvalitet levererar det vi åtar oss gentemot staten.

Om Civilförsvarsförbundets visade framåtanda och förmåga, bemöts av MSB på det sätt som förslaget skulle innebära om det genomförs, är åtminstone mitt företroende för MSB förbrukat.

När myndigheter börjar styra och ställa även med idéburna, medlemsdrivna organisationer är demokratiska värden satta på spel. Accepterar detta av regering och riksdag finns det anledning till oro.

Om en idéburen organisation inte tilltros förmågan att göra samhällsnytta, utan att statens tjänstemän styr och ställer med organisationen, är risken uppenbar att medborgare förlorar förtroendet för staten i stället för tvärtom.