Webben klarar krisen

Civilförsvarsförbundet har undersökt:

Webben klarar krisen hos statliga verksamheter
I samband med katastrofer, större olyckor eller samhällskriser, är webben idag en naturlig informationskälla för många människor. Det betyder att webbplatsen hos myndigheter, företag och organisationer som involveras snabbt kan utsättas för hög belastning. Resultatet kan bli långa väntetider, eller att informationen i värsta fall inte kan nås. En i övrigt bra hemsida kan i ett sådant läge inte lämna relevant och uppdaterad information om krisläget. För den som berörs av krisen kan brist på information förvärra upplevelsen.

Exempel på situationer då webbplatser inte har fungerat när de verkligen behövts är när Krisberedskapsmyndighetens webbplats gick ner i samband med övningen SAMÖ 2007, och när Partille kommun fick problem med både växel och webbplats i samband med översvämningar i november 2007.

Enkät till myndigheter och samhällsviktiga företag
Civilförsvarsförbundet har nyligen via en enkät frågat 25 strategiskt viktiga myndigheter, statliga och några strategiskt viktiga privata företag om de har beredskap för att klara en hög belastning på sin webbplats vid ett krisläge. 15 av de tillfrågade verksamheterna (65 procent) besvarade enkäten.

Följande frågor ställdes:

1. Har ni förberett för att i en krissituation kunna presentera en nedbantad version av er   webbplats.?
Resultat (15 svarande): Ja 8       Nej 7

2. Har ni en alternativ, enklare startsida som ni kan byta till vid ett krisläge?
Resultat (15 svarande): Ja 10       Nej 5

3. Har ni möjlighet att tillfälligt utöka trafikkapaciteten på er webbplats?
Resultat (13 svarande): Ja 10       Nej 4       Ej svar 1

4. Har ni möjlighet att utöka kapaciteten genom att ta ytterligare webbservrar i bruk?
Resultat (15 svarande): Ja 13     Nej 2

5. Har ni några andra lösningar?
Resultat (13 svarande): Ja 6       Nej 6       Ej svar 3

Alla har vidtagit åtgärder
Av de myndigheter och företag som svarat har alla vidtagit minst en åtgärd för att kunna möta en hög belastning på sin webbplats. Hälften har vidtagit flera olika åtgärder.

– Idag är webben en självklar, och för många, primär informationskälla. I ett krisläge är det särskilt viktigt att människor verkligen kan få information. Det är rimligt att myndigheter och andra verksamheter anpassar sina webbplatser till de behov som kan uppstå i ett krisläge, säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M Johansson.

Ansvarstagande kräver tillgång till information
Vid en kris är det viktigt att människor kan och vill ta ansvar för sig själva. För att kunna bedöma situationen, fatta kloka beslut och hantera ett krisläge är det mycket viktigt för den enskilde att ha tillgång till information om situationen och den förväntade utvecklingen.

–          Vår undersökning visar att många myndigheter och statliga företag som kan få en kritisk roll vid en kris har vidtagit åtgärder för att kunna klara informationen utåt i ett krisläge. Samma sak gäller ett antal privata företag som också kan få en viktig roll vid en kris. Vi ser det som mycket  tillfredsställande att behovet av krisinformation tas på allvar, fortsätter Anders M Johansson.

Räddningsverket, Luftfartsverket, Svenska Kraftnät och Krisberedskapsmyndigheten svarade ja på samtliga frågor.

För ytterligare information kontaktaAnders M Johansson, generalsekreterare, Civilförsvarsförbundet,
telefon 070 – 647 60 95

Gunilla Ekholm, informationschef, Civilförsvarsförbundet,
telefon 070 – 540 15 65