Ska medborgarna vara aktiva eller passiva?

Vill ni att medborgarna ska vara aktiva eller passiva i samhällets krishantering? Den frågan riktar Civilförsvarsförbundet till Riksdagen.

Anledningen är att försvarsutskottet på tisdag ska yttra sig över regeringens prop. 2008/09:140, Ett användbart försvar. Där finns ett förslag om att dra in det nuvarande anslaget för organisationsstöd till frivilliga försvarsorganisationer i samband med budgetpropositionen i höst. Detta trots att regeringen själv anser, att organisationerna erbjuder staten ett kostnadseffektivt sätt att tillgodose behov som finns inom samhällets krishantering.

– Åtgärden urholkar de idéburna organisationernas självständighet och möjligheter att ta egna initiativ. Det minskar våra möjligheter att själva föreslå åtgärder för att bättre kunna möta de hot och risker som Sveriges befolkning kan drabbas av. Det säger förbundsordförande Sven Lindgren, Civilförsvarsförbundet.

Civilförsvarsförbundet förväntar sig att riksdag och regering ska uppmuntra medborgarnas delaktighet och engagemang för bättre säkerhet till vardags och vid kris. I stället är man nu på väg att stärka myndigheternas grepp om medborgarnas egna organisationer. Vad som behövs är ett obundet organisationsstöd, som understöder ett kreativt och uthålligt idéburet engagemang.

Pengarna för detta finns redan. Det behöver alltså inte kosta mer än idag. Men pengar kan kan användas ännu bättre. Om organisationsstödet tas bort blir Civilförsvarsförbundet en leverantör till statliga myndigheter. Det innebär en stor skillnad mot idag, när förbundet även kritiskt kan granska hur staten sköter sina uppgifter på detta område. Framför allt begränsas förbundets möjligheter att lägga egna förslag avsevärt.

– Ser statsmakterna medborgarna bara som utförare? Vill man inte också ha en reflekterande och initiativtagande befolkning?, frågar sig Sven Lindgren.

Civilförsvarsförbundet arbetar med allmänhetens skydd och säkerhet. Det är en del av samhällets välfärdsfrågor.

– Om organisationsstödet till Civilförsvarsförbundet upphör, sätts även innebörden av regeringens överenskommelse från i fjol med idéburna organisationer, om gemensamma spelregler inom det sociala området, på prov, konstaterar Sven Lindgren.

Kontakt:

Förbundsordförande Sven Lindgren, tfn 070-547 15 63.

Generalsekreterare Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95.