Effektiv krishantering när alla involveras

  • Formulera en strategi för hur vi skapar en kultur av eget ansvarstagande och förberedelser inför en kris – en kultur som omfattar alla.
  • Var tydlig med vilka krav som ställs på medborgarna själva vid kriser.
  • Ge kunskap och effektiva redskap till alla för att kunna förebygga olyckor i vardagen och ta hand om sig själv och andra vid kriser.
  • Involvera ideella krafter i det säkerhetsbefrämjande arbetet.

Regeringen presenterade igår propositionen Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull. Där framgår att en ny myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, inrättas. Civilförsvarsförbundet, som arbetar med frågor om enskilda människors trygghet, säkerhet och överlevnad, ställer sig positivt till förslagen.

– Propositionen kan bli en viktig beståndsdel i den fortsatta utvecklingen av samhällets säkerhet och beredskap. Den tyder på att regeringen tar allmänheten på allvar genom att bl a se dem som en resurs i krishanteringen. För ett bra resultat krävs dock att människor vet vad som förväntas av dem och att de fått rätt redskap, d v s kunskap, som de kan omsätta i praktiskt handlande vid en kris, säger generalsekretare Anders M Johansson.

– Den inlärda hjälplösheten, att ”det allmänna” ska ta hand om alla problemsituationer är det hög tid att lämna nu. Människor kan och vill vara delaktiga, det måste samhället ta vara på. Men medborgarna måste tydligt få veta vad deras ansvar är och vad som alltid förväntas av dem vid kriser, fortsätter Anders M Johansson.

Det är också dags att fullt ut involvera ideella organisationer och enskilda frivilliga på ett tydligt sätt i säkerhets- krishanteringsarbetet, menar Civilförsvarsförbundet. Engagerade medborgare ger ett tryggare och mer stabilt samhälle. Erfarenheter visar gång på gång att det dessutom inte är möjligt att hantera en större kris utan hjälp av frivilliga, eftersom samhällets ordinarie resurser inte kan vara dimensionerade för detta.     Ett effektivt krishanteringsarbete med frivilliga kräver också att de frivilliga samordnar sig och kommunicerar sinsemellan.

Som ett konkret bidrag till det fortsatta arbetet i linje med propositionen offentliggör Civilförsvarsförbundet idag rapporten Från sistahandsresurs till förstahandslösning.  De grundläggande formuleringarna framgår av ingressen ovan. Rapporten handlar om människors möjligheter att ta eget ansvar tillsammans med andra vid kriser.

Länk till rapporten Från sistahandsresurs till förstahandslösningforstahandslosning.pdf

För ytterligare information kontakta:

Anders M Johansson, generalsekreterare,
Civilförsvarsförbundet, tel 070 – 647 60 95

Gunilla Ekholm, informationschef,
Civilförsvarsförbundet, tel 070 – 540 15 65