Alltid redo!

 

 
Civilförsvarsförbundet har yttrat sig över betänkandet Alltid redo!

 

Civilförsvarsförbundets förbundsstyrelse har idag överlämnat sitt yttrande över betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31).

Civilförsvarsförbundet ställer sig bakom utredarens ambition om en helhetssyn på hanteringen av säkerheten i samhället. Förbundet anser dock att utredarens förslag genomsyras av ett administrativt förhållningssätt med bas i den statliga myndighetssfären och inte i lokalsamhället i linje med vad riksdagen uttalat. Fokus synes i stället ha legat på att åstadkomma en lösning som leder till en i utredarens ögon bättre administrativ ordning för statsförvaltningen. Det är naturligtvis också önskvärt, men det får inte ske på bekostnad av konkreta förslag om hur den samverkan, som behövs mellan krishanteringssystemets olika aktörer för att en helhetslösning ska kunna uppnås, bör utformas. Utan tydliga sådana förslag är risken överhängande att de problem, som utredaren vill undanröja, i praktiken kvarstår även med en ny säkerhetsmyndighet. Utmaningen är inte enbart att tydliggöra ansvarsgränser, utan även att hitta funktionella sätt att verka gränsöverskridande.

– Säkerhetsnivån i samhället är en produkt av alla aktörer – stat och kommun, företag, ideella organisationer och enskilda människor. Gränssättande för samhällets krishanteringsförmåga är i första hand statens och kommunernas förmåga att samspela med varandra och alla andra resurser som finns i samhället. Här krävs krafttag för att nå den förmåga som befolkningen förväntar sig av det offentliga. Det säger Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson i en kommentar i samband med att förbundets svar lämnades.

Civilförsvarsförbundets yttrande finns på civil.se > Press.

Kontakt: Generalsekreterare Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95.