Samspelet gränssättande för krishanteringsförmågan

Just nu är åtskilliga engelsmän drabbade av svåra översvämningar. Avsaknaden av elström, brist på dricksvatten och problem med avloppsreningen är de största hoten mot deras välfärd. För frågor om skydd och säkerhet är välfärdsfrågor.

Det som nu händer i England kan också inträffa i Sverige. Sommarens hittills kända översvämningar på hemmaplan har visserligen varit lindringare ur ett samhällsperspektiv, även om de som drabbats i Sverige också kan ha lidit åtskilligt.

I situationer som denna, liksom vid andra allvarliga samhällskriser, är det nödvändigt att offentligt finaniserad verksamhet på djupet förstår att det är de som befinner sig i ett utsatt läge som man är till för. Just då är det dessa man är till för.

– I Sverige är vi inte tillräckligt bra på att ta vara på alla personella och materiella resurser som finns när kriser ska hanteras. Den förmågan måste vara generell och stärkas väsentligt. Det gör vi bäst innan den sätts på prov, säger Anders M. Johansson, Civilförsvarsförbundets generalsekreterare.

– Ingen människa ska mot sin vilja lämnas ensam i ett utsatt läge i samhället, säger Anders M. Johansson. Ibland kan visad närvaro, en hjälpande hand, vara det stöd som behövs att de som drabbats ska klara situationen, menar Johansson.

Kontakt: Anders M. Johansson, tfn 070-647 60 95