Kemikalier

Kemikalier

Alla kemiska produkter är klassifierade och märkta med farosymboler


Brandfarligt

Hälsoskadligt

Giftigt

Explosivt

Miljöfarligt

Frätande

Oxiderande

 

 

Varje symbol är försedd med farobeteckning och -kod.

Mer att läsa om märkning av kemikalier finns på

Kemikalieinspektionens webbplats.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se